Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 21.september 2016 med høringsfrist 19. desember 2016.

Helse- og omsorgsdepartementets foreslår å etablere en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen skal gjelde i de tilfellene det ikke er aktuelt å overføre journalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet. Det foreslås å forskriftsfeste en avleveringsplikt til den nasjonale ordningen i disse tilfellene. Forslaget til ny ordning vil også omfatte pasientjournaler Statens helsetilsyn i dag kan pålegge helsepersonell å innlevere til fylkesmannen eller Norsk helsearkiv, jf. helsepersonelloven 62 a. Departementet foreslår at Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for den nasjonale ordningen, og forutsetter at direktoratet inngår avtale med Norsk helsearkiv om den praktiske gjennomføring av ordningen.

Statens helsetilsyn støtter departementets forslag om etablering en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Etter vår vurdering vil den foreslåtte ordningen bidra til å gi en bedre oversikt over og kjennskap til hvor de aktuelle pasientjournalarkivene er lagret, enn dagens ordning der de ulike fylkesmannsembetene har ansvaret for oppbevaringen. En nasjonal ordning vil videre gjøre det enklere for pasienter som ber om innsyn i egen journal, og for helsepersonell som trenger opplysninger for å yte helsehjelp, ved at man kan forholde seg til ett oppbevaringssted.

Statens helsetilsyn støtter foreslåtte endringer i pasientjournalforskriften § 15 fjerde ledd om å forskriftsfeste avleveringsplikt, og er enig i at dette vil styrke pasienters personvern. Videre støtter vi forslaget om at journaler som avleveres skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Vi støtter også forslaget til endring i helsepersonelloven 62 a. Ordlyden i forslaget til ny § 62 a er forskjellig fra ordlyden i endringsforslag til fjerde ledd i pasientjournalforskriften § 15: «til Helsedirektorat eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. Vi antar at dette er en inkurie, og at ordlyden skal være den samme.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør 

Lisbeth Raastad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lisbeth Raastad, tlf. 21 52 99 65