Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev fra Bufdir av 26.08.16 hvor det bes om tilbakemelding på utkast til en nasjonal faglig retningslinje og anbefaling som skal bidra til økt trygghet og sikkerhet på barnevernsinstitusjoner. Våre kommentarer baserer seg på våre tilsynserfaringer, og vi har derfor mindre kommentarer til kunnskapsoppsummeringen og de faglige anbefalingene.

Vi støtter direktoratets arbeid rettet mot bruk av tvang på barneverninstitusjoner. Fylkesmennene som fører tilsyn med barneverninstitusjonene, gjennomgår tvangsprotokoller og behandler klager over tvangsbruk, gjennomførte i 2015 totalt 901 tilsyn med barnevernsinstitusjoner 1. Våre tilsynserfaringer fra dette arbeidet viser et behov for å rette oppmerksomheten mot institusjonenes plikt til å arbeide forebyggende mot tvang. Det er også behov for å heve ansattes kompetanse knyttet til håndtering av konfliktsituasjoner og involvering av ungdommene i arbeidet. Faglige retningslinjer kan være et godt virkemiddel i denne sammenheng. Å få til endring av praksis er vanskelig og en ny faglig veileder vil ikke nødvendigvis føre til ønsket endring. I implementeringsarbeidet vil det være behov for opplæring og oppfølging av både ansatte og ledere.

Kunnskap fra den senere tids arbeid fra blant annet «Glassjente-saken» 2 har aktualisert betydningen av at bruk av tvang mot ungdom på institusjon blir kritisk gjennomgått og vurdert. I vårt arbeid fremover vil vi arbeide for at det utarbeides tydelige retningslinjer for hvordan fylkesmennene skal føre tilsyn med tvangsbruk på institusjoner. I vårt tilsynsarbeid vil faglige veiledere og retningslinjer som er utgitt fra direktoratet bli oppfattet som en standard institusjonene skal rette seg etter. Dersom institusjonene avviker fra dette vil det kreve en begrunnelse om hvorfor det er valgt alternative tilnærminger. Vi anbefaler at det gjøres svært tydelig at institusjonene skal følge og bruke de faglige retningslinjene i sitt arbeid.

Statens helsetilsyn mener den faglige anbefalingen styrker rettsikkerheten ved institusjonene. Våre aller mest sårbare barn er ofte de som hyppigst er involvert i konfliktsituasjoner. Et omfattende kunnskapsgrunnlag med en tilhørende faglig anbefaling vil kunne gi et bedre tilbud til disse barna.

Barn og unges perspektiver er tydelig og grundig beskrevet i kunnskapsgrunnlaget, dette mener vi er viktig og helt nødvendig. Barn og unge må også ta del i implementeringen i institusjonene og kunne påvirke dette. Tilbakemeldinger vi har fått fra ungdom viser med tydelighet betydningen av at de involveres i arbeidet. Følende uttalelse fra en ungdom tydeliggjør dette 3: «Når skriftlige klager skal behandles, eksempel ved bruk av tvang, finnes det ofte ulike versjoner av saken. Det kan da være lettere å høre mest på de ansatte fremfor den unge. Kanskje man da bør være mer opptatt av om det BURDE vært brukt tvang, og ikke om de ansatte hadde LOV til å bruke tvang. Spørre den unge, hva er konsekvensen for deg når de bruker tvang, hvordan oppleves det? Og om det finnes planer for hva man kan gjøre i stedet eller for å forebygge utagering. Spør de for eksempel: Når du blir sint, hva trenger du da?».

I utkastet er det beskrevet utfordringer knyttet til å vurdere ulike regler som angår ungdom og ansattes sikkerhet mot hverandre. I den sammenheng ønsker vi å kommentere at ansatte som er redde på arbeid ikke vil kunne fungere som trygge voksne. Trygge voksne er en forutsetning for at ungdom på barneverninstitusjoner skal få god omsorg og oppfølging. Etter vår vurdering er det viktig at den enkelte institusjon gir den ansatte tilstrekkelig oppfølging og veiledning slik at utfordrende situasjoner kan håndteres godt.

Så langt vi kan vurdere, vil de faglige anbefalingene være nyttige for alle typer institusjoner, inkludert senter for enslige mindreårige asylsøkere.

Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
Assisterende direktør

Mari Holth
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Mari Holth, tlf. 21 52 99 46

1 Statens helsetilsyn årsrapport 2015 helsetilsynet.no

2 «Dei forsto meg ikkje» Tilsynsrapport 19. september 2016 fylkesmannen.no

Tilsynsmelding 2015 helsetilsynet.no