Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra HOD datert 7. september 2017 med invitasjon til høring om endring i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3, som gjelder definisjonen av habilitering og rehabilitering. Høringsfristen er 9. november 2017.

Det framgår av høringsbrevet at formålet med forslag til ny definisjon er:

  • å forsterke brukerperspektivet, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet
  • at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og
  • at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Kravet om pasient- og brukermedvirkning følger av forskriftens § 4. Ved å slette ordet «kan» i denne bestemmelsen vil pasient- og brukermedvirkningen bli styrket, noe vi anser som mer hensiktsmessig enn å tilføye kravet i definisjonen i § 3. Den foreslåtte formuleringen «habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål» kan også gi opphav til nye tolkningsproblemer. Mange brukere, ikke minst mottakere av habiliteringstjenester, er ikke i stand til selv å formulere mål for bistanden, men trenger hjelp til det både fra pårørende/verger og fra tjenesteyter. Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder også fullt ut for tjenesteområdene.

Departementet viser i høringsnotatet til at både fag- og brukermiljøer mener at det er behov for å beskrive habilitering som et selvstendig fagområde for å sikre brukerne et godt faglig tilbud. Vi tror at det for både pasienter, brukere og tjenesteytere er viktig ikke å tildekke særtrekkene ved hhv. habilitering og rehabilitering. Statens helsetilsyn mener derfor, i likhet med fagmiljøet, at det ikke er hensiktsmessig å videreføre en felles definisjon av rehabilitering og habilitering.

Vi er ellers enige i at en eventuell ny definisjon ikke bør være innsnevrende, verken med hensyn til lengden på planlagte prosesser eller med hensyn til hvor mange tjenester som er involvert.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør 

Marianne Noodt
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Marianne Noodt, tlf. 21 52 99 78