Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

NOU 2016:16 Ny barnevernslov, sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse – høringsuttalelse

Læringsmål for de medisinske spesialitetene – høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger – høringsuttalelse

NOU 2016/17 På lik linje – høringsuttalelse

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord – høringsuttalelse

Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning – høringssvar

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi – høringsuttalelse

Forslag til endringer i forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften) § 24 – høringsuttalelse

Endring av blodforskriften – høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag – høringssvar

En vei inn – høringsuttalelse

Svar på varsel om alvorlig hendelse – videre tilsynsmessig oppfølging hos Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder

NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene – høringsuttalelse

Pasientens legemiddelliste – høringsuttalelse

Pakkeforløp psykisk helse og rus – høringsuttalelse

Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett – høringsuttalelse

Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering – individuell plan og koordinator § 3 - Definisjon av habilitering og rehabilitering – høringsuttalelse

NOU 2017:12 Svikt og Svik – høringsuttalelse

Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – høringsuttalelse

NOU 2017: 8 - Særdomstoler på nye områder? – høringsuttalelse