Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til invitasjon til høring om forslag til endring i forskrift for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jf. brev datert 8. september 2017. Høringsfristen er 10. desember 2017.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om tilleggene i formålsbestemmelsen om å bidra til å utjevne helseforskjeller og å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Dette understreker viktige oppgaver for tjenestene, og kommuniserer også godt til pasienter og brukere hva som inngår i oppgavene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Øvrige endringer, som består i å ta inn bestemmelser som allerede gjelder for tjenesten eller det enkelte personell, er slik vi oppfatter det pedagogisk begrunnet. Statens helsetilsyn stiller spørsmål om slik «dobbelthjemling» er hensiktsmessig. Det kan skape et inntrykk av at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er fullstendig regulert i denne forskriften, hvilket ikke er riktig. Det er bare utvalgte krav, som systematisk styring, taushetsplikt og opplysningsplikt som foreslås tatt inn, mens det sentrale kravet til forsvarlige tjenester mangler.

Vi tror for øvrig det er behov for andre tiltak enn endring i lov eller forskrift for å bedre etterlevelsen av de aktuelle kravene.

Forskriftens § 4 gir en generell omtale av kravene til samhandling og samarbeid. Vi stiller spørsmål om den gir bedre handlingsanvisning enn formuleringen i hol. § 3-4.

Forskriftens § 6 e angir tilbud om hjemmebesøk. Under 4.5.1 på side 20 om hjemmebesøk synes det som om forskriften ikke legger opp til en anbefaling om hjemmebesøk av nyfødte innen 2 uker, men at det er opp til den enkelte helsestasjonstjeneste å vurdere behovet. Dette synes å være en svakere anbefaling enn i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom hvor det står at tilbudet blant annet skal inneholde tilbud om hjemmebesøk og at hjemmebesøket bør gjennomføres 7-10 dager etter fødselen. På dette punktet bør det etter vår oppfatning være samsvar mellom regelverket og retningslinjen.

Vi deler departementets syn om at det ikke er behov for ytterligere regulering av kompetansekrav til helsestasjon og skolehelsetjenesten, etter at krav om kjernekompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester er vedtatt i lovs form.

Fordi det er helse- og omsorgstjenesteloven som omhandler kommunens ansvar, anbefaler vi at departementet angir hjemmelen for forskrift om ledelse og kvalitetsstyring til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, i stedet for Helsetilsynsloven slik det er gjort i redegjørelsen av gjeldende rett på side 5.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør

Marianne Noodt
fagdirektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Marianne Noodt, tlf. 21 52 99 78

Hege Kristin Millerud, tlf. 21 52 99 89