Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsbrev av 13. desember 2016 om «læringsmål for de medisinske spesialitetene» i forbindelse med den nye spesialistforskriften som trådte i kraft 1. mars 2017.

Statens helsetilsyn ser at det er gjort et omfattende arbeid som ligger til grunn for utarbeidelsen av læringsmål for de ulike medisinske spesialitetene. Vi vurderer det som viktig at læringsmålene framstår som tydelige og lar seg operasjonalisere innenfor de rammer som gjelder for spesialiseringen. Disse læringsmålene vil også være nyttige å ha med i vårt tilsyn med både virksomheter og enkeltindivider i forbindelse med vurdering av forsvarlighet.

I vårt høringssvar til Helsedirektoratet i brev av 6. oktober 2016 vedrørende læringsmål i ny spesialistutdanning for leger del 1 og felles kompetansemodul del 1-3, har vi vurdert enkelte forhold av mer overordnet karakter sett fra et tilsynsmessig perspektiv. Dette er områder som vi forutsetter også blir tatt med fra de felles kompetansemodulene og operasjonalisert inn i læringsmålene i de enkelte medisinske spesialitetene.

Vi har ikke kommentarer til læringsmålene for de medisinske spesialitetene ut over dette.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
fung. direktør 

Ragnar Hermstad
avdelingsdirektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift