Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsbrev datert 28. april 2017 fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi med høringsfrist 6. juni 2017.

Generelle merknader

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) mener Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-traume) gjennom Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi (Retningslinjen) gir en viktig og oversiktlig gjennomgang av hva som skal til for å diagnostisere og håndtere hypoterme pasienter. Vi viser her til våre tilsynserfaringer og vår oppfølging etter tilsynssaken vedrørende en drukningsulykke i Kristiansund i 2010. Vi fant den gang at kommunikasjonen mellom de ulike ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden og vurderingen av destinasjon for pasientene sviktet. Etter gjennomføring av en kartlegging i 2015 vedrørende kapasitet i behandling av hypoterme barn fant vi blant annet at:

På nasjonalt nivå er det ikke definert

  • hvilke sykehus som skal ha beredskap for behandling av pasienter med alvorlig aksidentell hypotermi hos barn og voksne
  • hvilke krav som skal stilles til utstyr og kompetanse i aktuelle sykehus
  • standard for varsling av alvorlig hypoterme pasienter i den akuttmedisinske prehospitale tjeneste frem til endelig behandlingssted.

NKT-traume har etter vår vurdering bidratt til et godt grunnlag for implementering av retningslinjen ved at de faglige vurderingene og tiltakene i Retningslinjen er forankret i fagmiljøene ved traumesentrene, prehospitale akuttmedisinske tjenester, redningstjenestene og relevante frivillige organisasjoner. Vi har også merket oss at Retningslinjen har klargjort kommunikasjonslinjene og plassert ansvar for vesentlige avgjørelser til bestemte aktører. God ledelse er avgjørende for pasientsikkerheten og for at helsehjelpen som tilbys er av god kvalitet, tilgjengelig og rettferdig fordelt.

Statens helsetilsyn har merket seg at Retningslinjen gir et utvidet ansvar til de nærmeste AMK-sentralene tilhørende thoraxkirurgisk senter. Den aktuelle thoraxkirurgen og LA-legen på vakt får også et ansvar for å ta imot henvendelser fra lokal AMK-sentral angående videre håndtering av nedkjølte pasienter. Vi finner grunn til å påpeke viktigheten av at aktuell ledelse for AMK-sentralene tilhørende thoraxkirurgisk senter, thoraxkirurgene og LA-legene sikrer at personellet har tilstrekkelige rutiner til å håndtere henvendelsene og bestemme destinasjon for pasienten.

NKT-traume har bedt om kommentar til:

  • Er flytskjemaene forståelige og mulig å implementere?
  • Er noen av anbefalingene for svake eller for sterke?
  • Er språk og terminologi forståelig?
  • Mangler det områder som ikke er beskrevet?
  • Vil «Lommeutgaven» være anvendelig i daglig praksis?

Vi vil i det følgende gi våre kommentarer til de av utvalgets forslag som vi ut fra våre tilsynserfaringer har synspunkter på.

Flytskjema:

I flytskjema og tekst savnes en presisering av indikasjon for- og grad av- pustehjelp. Skjemaet indikerer at pasienter som ikke puster, men som har puls, skal legges i sideleie med kontinuerlig evaluering av luftveier, pust og sirkulasjon (A B C).

Det gis også henvisning til lett forståelig tabell (tabell1 SSI) for vurdering av estimert kjernetemperatur i de tilfeller der det ikke er mulig å få målt kjernetemperatur med relevant utstyr. Vi vil her vise til at Retningslinjen under overskriften «Varsling ved hypoterme pasienter» andre avsnitt, beskriver betingelsene som utløser at lokal AMK skal varsle AMK tilhørende nærmeste thoraxkirurgisk senter:

«Ved melding om hypoterm pasient skal lokal AMK, uten opphold, varsle AMK tilhørende det nærmeste thoraxkirurgiske senteret dersom pasienten har 1)  Redusert bevissthet og 2) kjernetemperatur < 30°C (Figur 2). LA-lege eller thoraxkirurg vil da være rådgivende for behandling samt bestemme endelig destinasjon for den enkelte pasient.»

Flytskjema i Figur 2 i den øverste rammen «Skadested» angir betingelsene som utløser at AMK skal varsle AMK tilhørende nærmeste thoraxkirurgisk senter på en noe annen måte:

«Kald pasient med nedsatt bevissthet eller kjernetemperatur < 30 o C»

I neste ramme utløser at lokal AMK varsler AMK tilhørende nærmeste thoraxkirurgiske senter.

Teksten i andre avsnitt kan forstås som at begge betingelser, temperatur og bevissthet, må være oppfylte før AMK varsler thoraxkirurgisk senter. Flytskjema beskriver at det er tilstrekkelig at nedkjølt pasient har påvirket bevissthet før AMK varsler thoraxkirurgisk senter. Vi anbefaler at NKT-traume vurderer om det er nødvendig å endre teksten i andre avsnitt.

Områder som ikke er beskrevet:

Vår tilsynserfaring har vist at både erfaringsgrunnlag og utstyr for behandling av hypoterme barn er vesentlig forskjellig ved de ulike thoraxkirurgiske sentre. Vi vil anbefale at NKT-traume vurderer om det er nødvendig å presisere om retningslinjen gjelder uavhengig av pasientens alder.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Ståle Ackermann
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Ståle Ackermann, tlf. 21 52 98 61