Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 7. april 2017 hvor Barne- og likestillingsdepartementet ber om kommentarer til utredningen NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

Det er foretatt en utredning av det offentlige tjenestetilbudet til barnefamilier, herunder barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskott, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordning og utdanningsstøtte. Utvalgets mandat har bl.a. vært å drøfte hva som bør være målsettingen med støtten til barnefamiliene, og vurdert mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god ressursbruk.

Etter Helsetilsynets syn hadde det i denne sammenheng vært naturlig også å drøfte stønad til livsopphold og kvalifiseringsstønad i kvalifiseringsprogrammet etter lov om sosiale tjenester i NAV. Stønad etter sosialtjenesteloven retter seg ofte mot lavinntektsfamilier. Som utvalget har beskrevet, ble det i landsomfattende tilsyn i 2012 funnet svikt i kartleggingen og mangelfulle vurderinger av barn og unges behov ved mange NAV-kontor, når personer med forsørgeransvar søker om økonomisk stønad. Når man øker/senker statlige ytelser, vil dette også kunne få betydning for kommunale ytelser. For å sikre at endringene ikke får uønskede konsekvenser, kan det være behov for å se tjenestene og ytelsene i sammenheng. 

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør 

Marita Heimstad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Marita Heimstad, tlf. 21 52 99 61