Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser Justis- og beredskapsdepartementets høringsinnbydelse av 26. mai 2017 med høringsfrist 1. desember 2017.

Helsetilsynet begrenser høringsuttalelsen til å omfatte behandlingen av barnesakene. 

I utredningen legger særdomstolsutvalget frem sine vurderinger av om barne- og familiesaker (foreldretvister og etter barneloven og barnevernssaker etter barnevernloven) bør behandles av samme avgjørelsesorgan. Utvalget har vurdert ulike alternativer for behandlingen av disse sakene, og har konkludert med at det bør høre under tingrettene å avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven i første instans. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø, skal sakene bare behandles i noen utvalgte tingretter. Dagens fylkesnemndsledere bør utnevnes til dommere i disse tingrettene. Videre bør bare dommere som gjennomgår en obligatorisk opplæring om vurdering av omsorgskompetanse og barns utvikling, behov og fungering behandle barnesakene.

Utvalget har ikke fremsatt et lovforslag om endring for saker om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven eller smittevernloven, som også behandles i Fylkesnemnda.

Utvalget peker på at tvangslovsutvalget er nærmere enn særdomstolsutvalget til å vurdere og konkludere på dette spørsmålet.

Statens helsetilsyn har ingen merknader til utvalgets konklusjoner når det gjelder hvilket organ som skal behandle foreldretvister etter barnevernloven og tvangssaker etter barnevernloven, samt vurderingen av at tvangslovsutvalget bør vurdere hvordan tvangssakene etter helselovgivningen skal behandles.

Vi vil imidlertid peke på enkelte forhold som det er viktig å være oppmerksom på i overgangen til ny ordning. Vi er bekymret for at endringen kan føre til økt saksbehandlingstid i tvangssakene etter barnevernloven. Det vises til utvalgets vurderinger under punkt 19.4 ”Rask saksbehandling og en effektiv utnytting av ressursene”. Slik vi forstår det vil tingrettsdommere i tillegg til å behandle tvangssakene etter barnevernloven, behandle saker innenfor andre rettsområder. Dette kan fører til at prioriteringene mellom de ulike sakene blir vanskeligere og føre til lengre saksbehandlingstid. Vi vil peke på viktigheten av at det i overgangen til en ny modell iverksettes konkrete tiltak for sikre at sakene behandles til rett tid. Barn i saker der barneverntjenesten har besluttet å fremme sak om bruk av tvang er i en sårbar situasjon. En lang ventetid for å få behandlet sin sak, der de lever i en uavklart livssituasjon vil kunne medføre en alvorlig tilleggsbelastning.

Barne- og familiesaker er ofte komplekse saker hvor det er i tillegg til juridisk kompetanse er viktig med kunnskap om barn, psykologi og mennesker i krise. Vi vil derfor understreke betydningen av at dommerne som skal behandle disse sakene får opplæring i og har kompetanse om blant annet barns utvikling, behov og fungering, hvordan foreldrenes omsorgskompetanse skal vurderes og hvilken betydning dette har for barnets omsorg og utvikling. 

Med hilsen 

Jo Kittelsen etter fullmakt
assisterende direktør   

Marita Heimstad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Marita Heimstad, tlf. 21 52 99 61