Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innledning

Vi viser til brev av 13. juni 2002 fra Sosialdepartementet med høringsfrist den 15. september.

Helsetilsynet er enig i det overordnede formål å sikre sammenheng og helhet når det gjelder kravene til kommunenes helse- og sosialtjenester og til tilsynsførelsen. Vi viser til vedlagte kopi av brev fra oss til Helsedepartementet av 21. juni d.å. vedrørende utkast til internkontrollforskrift for sosial- og helsetjenesten. Vi har der relativt inngående beskrevet våre erfaringer og synspunkter når det gjelder internkontroll.

Helsetilsynet støtter forslaget om utvidelse av internkontrollplikten og utvidet tilsyn med oppgaver etter kapitel 5. Vi er enig i at internkontrollplikten kan bidra til å styrke rettssikkerheten for de som har rett til økonomisk sosialhjelp. Internkontrollplikten er særlig viktig i perioder der det skjer omorganiseringer i kommunene som medfører at administrative systemer brytes opp og omrokkeringer i fagmiljøene, og vil sammen med et utvidet tilsyn bidra til å sikre etterlevelse av lovgivningens krav til kvalitet.

Tilsyn

Departementet sier i høringsbrevet at det tar sikte på å utarbeide en felles forskrift for tilsyn med tjenester etter kap 4, 5 og 6A. Helsetilsynet er enig i at det er behov for en harmonisering av tilsynsmetode og at systemrevisjon er en nsiktsmessig metode for tilsyn. Vi vil imidlertid understreke at det etter vår oppfatning ikke er hensiktsmessig å regulere tilsynsmetoder i regelverket slik at ikke tilsynsmyndigheten til enhver tid kan vurdere hvilken tilsynsmetode som er mest hensiktsmessig avhengig av tema for tilsynet og situasjonen for
øvrig. Det vil i en del sammenhenger være fornuftig å verifisere enkeltelementer i et styringssystem eller benytte kvantitative metoder for å kartlegge visse typer rutinemessige aktiviteter snarere enn å iverksette en systemrevisjon. Det er etter vår vurdering ikke nødvendig med en egen regulering av metode for tilsyn.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når det gjelder Fylkesmennenes utvidede tilsyn forutsetter departementet at det vil bli behov for økte ressurser fra iverksettelsen i 2004 og vil komme tilbake til dette i Statsbudsjettet for 2004. Videre forutsetter departementet at det kan bli behov for resurser i forbindelse med opplæring av kommunene og vil komme tilbake til dette i odelstingsproposisjonen. Når det gjelder ressurser til Statens helsetilsyn som er gitt oppgaver med overordnet tilsyn vil departementet vurdere dette når det er gjort erfaringer med hvordan ansvarte for det overordnede tilsynet med sosialtjenesten påvirker Helsetilsynets ressurssituasjon.

  • Helsetilsynet er enig i at behovet for økte ressurser som en konsekvens av fylkesmennenes utvidete tilsynsansvar bør vurderes i forbindelse med ikrafttredelsen.
  •