Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sedasjon terminal fase kreftsykdom

Påbud henhold sykehusloven § 18 tilsynsloven § 5 - Regionsykehuset Trondheim Medisinsk avd

Varsel påbud - Regionsykehuset Trondheim Medisinsk avd

Påbud henhold spesialisthelsetjenesteloven § 8-1 tilsynsloven § 5 - ambulansetjenesten Finnmark

Ambulansetjenesten Finnmark. Varsel påbud

Påbud å rette på forholdene Sandviken sykehus

Sandviken sykehus - varsel påbod

Forskrift dødsårsaksregisteret kreftregisteret fødselsregister - høringsuttalelse

Spesialisthelsetjenesteloven - utkast forskrift medisinsk nødmeldetjeneste - høringsuttalelse

Forskrift - Godkjenning sykehus - høringsuttalelse

Forskrift lov 2. juli 1999 - Godkjenning sykehus - høringsuttalelse

Spesialisthelsetjenesten

Fylkesovergripende helseforetak

Begrenset rekvireringsrett tannpleiere - høringsuttalelse

Sykefravær uførepensjonering et inkluderende arbeidsliv - høringsuttalelse

Statlig overtakelse spesialisthelsetjenesten - høringsuttalelse

Fornyelse sentrale sosial- helseforvaltningen - høringsuttalelse

Fornyelse den sentrale sosial- helseforvaltningen - høringsuttalelse

Handlingsplan IKT-kompetanse staten 2001-2004 - høringsuttalelse

Handlingsplan miljø helse - høringsuttalelse

Evaluering veterinæravtalen - høringsuttalelse

Kvalitetsindikatorer kliniske kvalitetsregistre somatiske sykehus - høringsuttalelse

Xenotransplantasjon - høringsuttalelse

Biobanker. Innhenting oppbevaring bruk destruksjon humant biologisk materiale - høringsuttalelse

Endring legemiddelloven §2 §20 - høringsuttalelse Del 2.

Endring legemiddelloven §2 §20 - høringsuttalelse Del 1.

Etablering reseptbasert legemiddelregister - høringsuttalelse

Etablering sprøyterom narkomane - høringsuttalelse

Statlig overtakelse fylkeskommunens ansvar rusmiddelmisbrukere - høringsuttalelse

Organiseringet nytt statlig mattilsyn - høringsuttalelse

Internkontrollforskrift sosial- helsetjenesten - høringsuttalelse

Nye forskrifter vedrørende blåreseptordningen legemidler - høringsuttalelse

Endringer forskrift kommunal betaling ferdigbehandlede pasienter - høringsuttalelse

Endring sosialtjenesteloven (internkontrollplikt tilsyn m.m.) - høringsuttalelse

Forskrift miljørettet helsevern - høringsuttalelse

Nytt statlig mattilsyn - høringsuttalelse

Ny felles forskrift kommunens helsefr/forebyggende helsestasjons-/skolehelsetj. - høringsuttalelse

Rettigheter begrensning kontroll bruk tvang demente - høringsuttalelse

Kvalitetskrav midlertidig husvære sotjl §4-5 - høringsuttalelse