Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev fra Landbruksdepartementet 6. juli 2001 i denne saken, vedlagt rapporten "Utvidelse av EØS-avtalens vedlegg 1 (veterinæravtalen). En konsekvens-evaluering.". Vi viser også til vårt brev til Sosial- og helsedepartementet 22. desember 2000 (vedlagt). Helsetilsynet har noen kommentarer ut over de vi ga i dette brevet.

Helsetilsynet har i vår gitt ut rundskriv IK-4/2001 "Smittevern i kommunene. Kommunenes plikter og oppgaver." for å presisere kommunenes plikter etter smittevernloven. I dette rundskrivet presenteres noen utfordringer på smittevernområdet, kommunens ansvar samt noen tiltak for å styrke smittevernet. Som et ledd i arbeidet med å styrke smittevernarbeidet i kommunene er det gjennom samarbeid mellom Helsetilsynet og Folkehelsa dessuten etablert et prosjekt som omfatter følgende tiltak:

1. Alle kommunene skal innen utgangen av 2001 ha utarbeidet smittevernplaner som en del av kommunens plan for helsetjenester.

2. Malen for kommunale smittevern-planer revideres og tilpasses dagens epidemiologiske situasjon.

3. Folkehelsa og Helsetilsynet har i samarbeid utarbeidet en plan for kompetanseheving for smittevernansvarlige kommuneleger og annet personell som har ansvar for smittevern, særlig leger og helsesøstre.

Samarbeid med andre myndigheter er viktig og omtales i smittevernloven § 3-6 og § 4-10. Aktuelle samarbeidsparter er helsetjenesten i andre kommuner, næringsmiddeltilsynet, veterinærmyndighetene og politiet. Evalueringen viser bl.a. at helsetjenesten mangler motivasjon for å melde fra om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer hos mennesker. Mer omfattende tiltak for å øke etterlevelsen av meldeplikten for smittsomme sykdommer, kan være et mulig tiltak i oppfølgingen av evalueringsrapporten. Helsetilsynet kan i samarbeid med Folkehelsa gjennomføre en særlig oppfølging av forskrift 30. desember 1994 nr 1224 om leger og annet helsepersonells melding og varsling av smittsomme sykdommer, sammen med rundskrivet Melding og varsling av smittsomme sykdommer (IK-9/95) gjennom tilsyn, råd og veiledning. Dette vil imidlertid forutsette ekstra tilførsel av ressurser til etatene.

Med hilsen


Lars E. Hanssen
helsedirektør
Øystein Peder Solevåg
rådgiver

 

 

Saksbehandler: Øystein Peder Solevåg

Kopi:
Folkehelsa
Sosial- og helsedepartementet