Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Helsetilsynets brev av 28. september 2001 vedrørende høring av utkast til forskrift om godkjenning av sykehus.

Helsetilsynet ber om at følgende tilleggskommentarer vedlegges våre kommentarer i vårt brev av 28. september 2001 :

Utkast til forskrift om godkjenning av sykehus med mer, kapittel 2, § 3 Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

For den medisinske laboratorie- og røntgenvirksomhet innenfor sykehus, innføres et krav om "...kvalitetskontroll med egen virksomhet..". Hva kravet skal innebære er ikke drøftet/begrunnet i høringsnotatet, og vi finner grunn til å advare mot en innføring av andre rettslig regulerte styringsmessige krav enn hva som ellers gjelder for helsetjenesten. Hva som ligger i forskriftens krav om kvalitetskontroll er også svært uklart. I dag kreves allerede at sykehusene fører kontroll med at virksomheten er forsvarlig (internkontroll), og innen sykehusenes laboratorievirksomhet må kravet til forsvarlighet og prøvenes kvalitet ligge svært høyt. Hvis staten ved foretakene ønsker andre styringsmessige ordninger av tjenesten bør dette kunne ivaretas gjennom deres funksjon som eier. Dersom kravet er innført ut fra andre formål så som konkurranse mellom offentlige og private laboratorier eller lignende bør heller ikke disse rettslig reguleres, men overlates til markedet eller statens/foretakenes styring av virksomheten.

Med hilsen


Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bente Hatling
rådgiver

 

 

Saksbehandler: Bente Hatling