Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til departementets ekspedisjon av 24. august 2001 vedrørende høring på Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.

Helsetilsynet har følgende kommentarer:

Generelt

Utkastet til ny forskrift synes å gi færre presiseringer enn gjeldene forskrift, ved at det i stor grad henvises til spesialisthelsetjenesteloven. Helsetilsynet vil generelt bemerke at det av pedagogiske grunner kan være hensiktsmessig å gjenta sentrale hensyn i selve forskriften.

Kapittel 2 Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

§ 3 Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

Helsetilsynets oppfatning er at det ikke er noen særskilte krav til godkjenning som er spesielle for laboratorier og radiologiske avdelinger. Dersom man vil opprettholde å særskilt omtale disse funksjonene, er det vesentlig å endre terminologien til "medisinske laboratorier og radiologisk virksomhet". Med radiologisk virksomhet menes ulike former for billeddømmende dannende og bildeveiledet intervensjon. Uttrykket røntgenterapi bør utgå. Dersom det skal stå noe om terapi, bør det lages et særskilt avsnitt om bygningsmessige krav til stråleterapi-enheter.

Kapittel 3 Godkjenning av sykehus

Innledning

Helsetilsynet er opptatt av at formålet med forskriften synliggjøres gjennom de krav som stilles. Helsetilsynet forutsetter at departementet sikrer en nødvendig grad av styring i forhold til målsettingen om forsvarlighet, rasjonell utnyttelse av ressurser og rettferdig fordeling av helsetjenester. Dette vil kunne ivaretas gjennom helseforetaksmøter, samt gjennom styrets lovpålagte årlige melding om virksomheten som skal inneholde plan for virksomheten de kommende år. Jfr Forslag til lov om helseforetak med mer § 34 .

§ 4 Krav om godkjenning

Forskriften stiller nå ulike krav til offentlige og private sykehus. Helsetilsynet merker seg at ny godkjenning nå først kreves når byggearbeidene overskrider 250 millioner, mot tidligere 50 millioner kroner. Samt at det skal søkes om godkjenning ved endringer i sykehusvirksomheten som får vesentlige konsekvenser for andre regionale helseforetaks tjenestetilbud.

Helsetilsynet støtter at myndighetene fortsatt skal ha kontroll med opprettelse og utvidelse av privat sykehusvirksomhet. Dette gjelder også de private sykehus som ikke mottar driftstilskudd fra det offentlige i den grad § 4-2 om legefordeling gir hjemmel for dette.

Vi merker oss at utkastet til ny forskrift ikke nevner hvilke sentrale hensyn som kan vektlegges i en søknad om godkjenning. Dette gjelder blant annet faglig forsvarlighet og hensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige ressurser som helsepersonell. Jamfør gjeldende forskrift § 7. Helsetilsynet mener at det av pedagogiske hensyn derfor er hensiktsmessig å gjenta ordlyden i lovens § 4-1, tredje ledd : "Ved vurdering om godkjenning skal gis, kan det blant annet legges vekt på om samfunnsmessige eller faglige hensyn ...og om de tjenester som skal ytes pasientene er forsvarlige".

§ 5 Krav til søknaden

I gjeldene forskrift § 5, første ledd kreves at søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger for at departementet skal kunne vurdere om godkjenning bør gis, herunder anslått behov for helsepersonell. Helsetilsynet anbefaler en videreføring av dette kravet i ny forskrift.

I et nytt sykehusbygg planlegges det endrede driftsformer og organisasjonsforhold, som påvirker behovet for helsepersonell. For å sikre en mest mulig likefordeling av personell og hensynet til at det er/vil bli knapphet innenfor enkelte personellgrupper er det viktig at behovet for helsepersonell anslås. Dette vil også gi informasjon om modellen som velges vil føre til uforholdsmessige store driftskostnader.

Helsetilsynet anbefaler videre at det i paragrafen tilføyes at søknaden skal utformes etter de retningslinjer som er gitt i "Veileder for Hovedfunksjonsprogram", utgitt av Sosial- og helsedepartementet.

Med hilsen


Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bente Hatling
rådgiver

 

 

Saksbehandler: Bente Hatling