Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev 24. august 2001 fra Sosial- og helsedepartementet med bl.a. vedlagt utkast til forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste.

Statens helsetilsyn har følgende kommentarer til utkast til forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste:

Statens helsetilsyn tar i denne høringsuttalelsen hensyn til at endringene som foreslås sees i lys av at Stortinget har sluttet seg til Innst. S. nr. 300 (2000-2001) Om akuttmedisinsk beredskap der det ut fra Stortingsmelding 43 (1999 - 2000) foreslås at departementet utarbeider en felles forskrift for prehospital akuttmedisin. Det bør således ikke gis noen vurdering som medfører funksjonelle og kvalitative endringer av tjenesten på det nåværende tidspunkt.

En generell kommentar til endringene som er foreslått i utkastet, er at Statens helsetilsyn vil omorganiseres og funksjonene fordeles på hhv. Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet pr. 1. januar 2002. Det vil derfor være nødvendig å definere rett instans der det gjentatte ganger i forskriften settes "Statens helsetilsyn".

§ 2-2

Her bør det presiseres at helsetjenestens kommunikasjonsberedskap ikke bare skal binde sammen over regionsgrensene, men være landsdekkende, jf. § 1-1, uavhengig av regionsgrenser.

§ 2-3

Vi ber om at dette punktet beholdes i opprinnelig ordlyd, da en endring av ordlyden kan medføre en funksjonell endring.

§ 3-2 annet ledd

Helsetilsynet foreslår endring til setningen Det regionale helseforetaket skal bestemme hvilken AMK-sentral som skal ha ledelsen..... Her er ordet "kan" endret til "skal". Dette ut fra at i slike situasjoner må det foreligge klare retningslinjer når flere instanser er involvert i en aksjon. Neste setning  "Det regionale helseforetaket eller den instans som er utpekt av det regionale helseforetaket til å koordinere foretakets ressurser ved en krise eller katastrofe skal varsles ved behov. " foreslås strøket.

§ 4-1

Her omtales rammeplaner for utbygging av systemet i helseregionen. Statens helsetilsyn finner slike rammeplaner formålstjenlig på dette feltet da det her involveres en kjede av aktører på flere nivåer. Fylkeskommunene laget slike rammeplaner under etableringen av helseradionettet for ca. 10 år siden, da ble rammeplanene sendt til Statens helsetilsyn for godkjenning. Dette viste seg i etterhånd å ikke være formålstjenlig. En sentral godkjenning av rammeplaner anbefales ikke av Helsetilsynet.

§ 5-2

Her foreslås "ansvarsområde" endret til "dekningsområde" i litra a) slik at setningen blir: Mottak av medisinsk nødmelding over medisinsk alarmtelefon (113) fra eget dekningsområde.
Dekningsområde peker tilbake på det konkrete geografiske området omtalt tidligere i punktet.

I annet ledd bør helsepersonell nå presiseres med autorisert helsepersonell jf. den nye helsepersonelloven. Helsetilsynet foreslår at formuleringen "etter jobbrotasjonsprinsippet" beholdes, ettersom dette er en faglig tjeneste der mottaker av nødmeldinger må være oppdatert både teoretisk og med kunnskap om tjenesten både innenfor og utenfor sykehus.

§ 5-3

Se merknad til litra d) i § 5-2 vedrørende bemanning, "etter jobbrotasjonsprinsippet" bør settes inn også her og helsepersonell presiseres med "autorisert". I siste setning bør "personsøker" i parentes utvides med "i helseradionettet" slik at parentesen lyder: (personsøker i helseradionettet). Dette fordi den ordinære teletjenesten med personsøker opphører, mens helseradionettets personsøkere ikke berøres av at den kommersielle teletjenesten legges ned.

§ 5-6

Foreslås endret til: Statens helsetilsyn har gitt særlige forskrifter om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

§ 6-3

Helsetilsynet foreslår tilføyelse slik at paragrafen lyder: Helseradionettet er et lukket radionett som ikke skal avlyttes av uvedkommende. Den delen av kommunikasjonsnettet som kan være avlyttbart, brukes med diskresjon. Siste setning strykes.

I Teleloven §5-3 og tydeligst i forarbeidene til teleloven Ot. prop. 87 side 13-14 anbefales at de sektorer som har radionett som kan avlyttes, må ta et forbud mot avlytting inn i sin lovgivning. Teleloven regulerer bruk av frekvenser, ikke passiv avlytting. Med hensyn til de sensitive opplysninger som formidles i helseradionettet, bør det kunne vises til at det ikke er anledning til å avlytte helseradionettet.

§9-3

Viser til §4-1.

Statens helsetilsyn har ingen flere merknader til dette utkastet.

Med hilsen


Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Lotte Hernæs
førstekonsulent

 

 

Saksbehandler: Lotte Hernæs