Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, sist Deres brev av 1. mars 2002 med vedlegg.

Saken gjelder overbelegg og korridorpasienter ved Korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus. Helsetilsynet har vurdert om det skal gis påbud om å rette på forholdene ved sykehuset med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og tilsynsloven § 5.

Sakens bakgrunn

Statens helsetilsyn fikk ovennevnte sak til behandling ved Fylkeslegen i Hordalands ekspedisjon av 24. november 2000.

Fylkeslegens systemrevisjon ved sykehuset i 1999 viste bl.a. at Korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus hadde hatt et betydelig overbelegg over flere år og at tvangsinnlagte pasienter ble plassert på korridor. I august 1999 var belegget 165 %, i september 171 %, og i perioden 1. - 13. oktober 1999 var det 178 %. Knapp bemanning førte også til at pasientene ikke fikk tilstrekkelig observasjon, pleie og omsorg. I perioden januar 2000 til 31. august 2000 var overbelegget i gjennomsnitt på 26 pasienter.

Hordaland fylkeskommune ble på denne bakgrunn varslet om påbud ved Helsetilsynets brev av 5. mars 2001. Etter dette har Helsetilsynet mottatt flere redegjørelser fra Hordaland fylkeskommune, sist fra Helse Bergen, om hvilke tiltak som er gjennomført / planlegges gjennomført for å rette på forholdene.

Den første redegjørelsen ble gitt av Hordaland fylkeskommune i brev av 19. april 2001. I redegjørelsen fremkom det at fylkeskommunen tok situasjonen på alvor og det ble beskrevet en rekke tiltak som fylkeskommunen ønsket å gjennomføre. Tiltakene gikk bl.a. ut på å allokere flere fagressurser til korttidsavdelingen, å etablere et psykiatrisk akuttmottak (PAMteam), endre funksjon fra 5-døgnspost til 7-døgnspost av K5, å etablere en forsterket psykosepost i Martensbygget og å etablere et rusakuttmottak.


Helsetilsynet fant det derfor riktig å avvente avgjørelsen med å gi påbud. Ny frist til fylkeskommunen for dokumentasjon av forsvarlig drift ble satt til 1. oktober 2001.

Hordaland fylkeskommunes neste redegjørelse i brev av 16. november 2001 viste at forholdene ved sykehuset til en viss grad hadde bedret seg. Det var bl.a. flere behandlere i funksjon ved avdelingen og beleggsprosenten var gått ned til et snitt på 99 %. Flere av de øvrige planlagte tiltakene var derimot fortsatt ikke iverksatt.

På denne bakgrunn fant Helsetilsynet det for tidlig å vurdere om situasjonen ved sykehuset nå var forsvarlig og fant grunnlag for ytterligere å avvente avgjørelsen om bruk av påbud. Ny frist for dokumentasjon av forsvarlig drift ble satt til 1. mars 2002.

Den siste redegjørelsen for situasjonen ved sykehuset fremkommer i Helse Bergens brev av 1. mars 2002 med vedlegg, hvor det bl.a. fremkommer at beleggsprosenten fra 14. januar til 24. januar i år er svært høy - gjennomsnitt for perioden er 129%. Antallet innleggelser i den sist målte perioden, fra uke 3 til uke 8 var 126, mens antallet innleggelser i en gjennomsnittlig 6 ukers periode i 2001 var 95.

I tillegg har flere av de tiltenkte og planlagte tiltakene vært forsinket. Det gjelder etableringen av PAM som først kom i drift fra 4. februar 2002.

Psykoseposten med de 8 nye plassene kom heller ikke i gang før den sist oppdaterte rapporten ble sendt fra Helse Bergen HF. Den skal delvis ha kommet i gang fra medio mars i år, med kun 4 plasser i motsetning til de planlagte 8.

Post K5 endret sin funksjon fra åpen 15 sengs 5-døgnpost til en kombinert 15 sengs 7-døgns allmennpsykiatrisk post med 7 lukkede senger og 8 åpne senger i november 2001. Sykehuset fikk dermed 7 nye lukkede senger, noe det er behov for. Det har imidlertid vært vanskelig for den pasientgruppen som tidligere fikk sitt behandlingstilbud ved den "gamle" K5 posten å få alternative tilbud ved de distriktspsykiatriske sentrene eller i kommunale boliger. Videre synes det som om det er dårlig pasientflyt fra sykehuset og ut til de distriktspsykiatriske sentrene og kommunale omsorgsboliger.

Endelig fremgår det at bemanningen på Korttidsavdelingen med kompetente fagpersoner har bedret seg noe, selv om det i følge ferske opplysninger fremdeles er ledige stillinger på akuttposten.

Helsetilsynet fikk i telefonmøte den 19. april 2002 med Fylkeslegen i Hordaland en del tilleggsopplysninger hva gjelder den siste utviklingen ved Sandviken sykehus.

Opplysningene er som følger:

 • På korttidspost (Kl) med 10 senger var det i uke 12 i år observert 18 pasienter. Samtlige var tvangsinnlagt. Fylkeslegen opplyser at overbelegget førte til økende uro og utagering i posten.
 • I forbindelse med frammøte på postene for å vurdere klager på vedtak om tvangsmedisinering er det siden august 2001 kontinuerlig observert korridorsenger på postene Kl, K2, K5 og K6.
 • Direktøren ved Sandviken sykehus opplyste i et møte 18.april 2002 at sykehuset hadde ca 35 utskrivningsklare pasienter, dvs pasienter som kunne ha vært overflyttet/behandlet videre på avdeling Martens, på et distriktspsykiatrisk senter eller i kommunen(e). De aktuelle instansene hadde enten ikke kapasitet og/eller kompetanse til å ta imot pasienten(e).
 • Direktøren opplyste den 18. april 2002 at det fremdeles var ledige stillinger på akuttposten og at sjefslegen som innehar overlegefunksjonen på en av postene er sykemeldt. Fylkeslegen understreker imidlertid overfor Helsetilsynet at bemanningen med hensyn til spesialister i psykiatri og spesialister i klinisk psykologi har bedret seg noe i løpet av siste halvår.

Helsetilsynets vurdering

I spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 heter det:

"Dersom helsetjenester som omfattes av denne loven drives på en måte som er i strid med loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, og driften antas å kunne ha skadelige følger for pasienter, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å retteforholdene. Dersom Statens helsetilsyn finner det nødvendig, kan det gis pålegg om stenging av helseinstitusjonen. Pålegg som nevnt i første ledd skal inneholde en frist for når retting skal være utført. Pålegg som nevnt i første ledd kan påklages til eller omgjøres uten klage etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI av det departementet Kongen bestemmer. Klagen skal gis oppsettende virkning, hvis ikke Statens helsetilsyn bestemmer at vedtaket straks skal iverksettes. "¨

Tilsynsloven har tilsvarende bestemmelse i § 5.

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a pålegger det regionale helseforetaket å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste. Det regionale helseforetak har også ansvar for at helsetjenesten som tilbys eller ytes er forsvarlig, jf. § 2-2.

På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang av saksforholdet finner Helsetilsynet at driften ved Sandviken sykehus foregår på en måte som kan ha skadelige følger for pasientene og som således er å anse som uforsvarlig. Det vises til at overbelegget ved Sandviken sykehus igjen er svært høyt og at tvangsinnlagte pasienter ligger i korridorene. Videre legges det vekt på at overbelegget ikke er av forbigående karakter, men har vært høyt gjennom flere år.

tter Helsetilsynets vurdering fremstår det som om flere av de planlagte tiltakene for å bedre situasjonen ikke er blitt gjennomført. Videre har noen tiltak kommet så vidt sent i gang at en eventuell effekt ikke har vært målbar. De planlagte tiltakene synes således ikke å ha hatt tilstrekkelig effekt og situasjonen ved sykehuset den siste tiden synes å ha blitt ytterligere forverret.

Helsetilsynet finner spesielt grunn til å påpeke det faglig uholdbare og uforsvarlige ved at tvangsinnlagte pasienter ligger i korridorene eller på flermannsrom. Dette er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som behandlingsmessig trenger ro og skjerming. For mange av pasientene vil sykdommen kunne relateres til vanskeligheter med å forholde seg til andre mennesker. Det å måtte dele rom med andre eller å ligge i en korridor vil særlig i slike tilfelle kunne forverre pasientenes tilstand.

t vises for øvrig til § 4 andre ledd i forskrift § om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern, som pålegger institusjoner så langt det er mulig å tilby enerom til pasienter under tvungent psykisk helsevern.

dere må det bemerkes at pasienter under tvungent psykisk helsevern ikke har mulighet til å motsette seg oppholdet. Forholdene ved institusjonen bør derfor være av en slik standard at pasientene ikke påtvinges et opphold som kan karakteriseres som uegnet eller uverdig.

elsetilsynet vil videre påpeke at det beskrevne langvarige overbelegget ved Korttidsavdelingen rent generelt også
 • svekker muligheten for å gi god behandling og pleie,
 • innebærer en fare for at feilbehandling og uhell øker,
 • krenker pasientenes integritet og alminnelig verdighet, og
 • innebærer at personalets tid til den enkelte pasient reduseres.
 • Konklusjon

  I medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og tilsynsloven § 5 gis Helse Bergen HF påbud om umiddelbart å treffe tiltak for å utbedre forholdene og sørge for at driften ved avdelingen kommer i samsvar med krav om forsvarlighet.

  Helse Bergen HF bes om innen tre - 3 - uker fra dette brevet er mottatt å utarbeide en rapport til Helsetilsynet, med kopi til Fylkeslegen i Hordaland, med redegjørelse for både strakstiltak og mer langsiktige tiltak for å endre situasjonen.

  Videre forutsettes det at Helse Bergen HF holder Fylkeslegen i Hordaland, med kopi til Statens helsetilsyn, orientert om den videre utvikling i saken, med oppdateringer om beleggssituasjonen og effekten av iverksatte tiltak hver tredje måned.

  Dette vedtak kan påklages til Sosialdepartementet. Vedlagt følger skjema for klage med redegjørelse for fremgangsmåte med klage.

  Med hilsen


  Lars E. Hanssen
  helsedirektør
  Tjaarke H. Alfarnes
  rådgiver

   

   


  Kopi:

  - Helse Vest RHF
  - Fylkeslegen i Hordaland
  - Sandviken sykehus v/direktøren

  - Helsedepartementet

  - Sosialdepartementet


  Saksbehandler: Tjaarke H. Alfarnes
  Medisinskfaglig ansvarlig: Seniorrådgiver John William Glad, tlf. 22 24 88 65