Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til varsel om påbud av 22. desember 1999 og tilleggsvarsel av 13. januar 2000. Vi viser videre til tiltaksplan av 28. januar 2000.

Saksforholdet

Statens helsetilsyn mottok i ekspedisjon av 3. november 1999 en rapport fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag vedrørende forholdene ved Regionsykehuset i Trondheim, medisinsk avdeling. Fylkeslegen tok opp problematikken med overbelegg-og-korridorpasienter første gang i 1993. Fylkeslegen har etter det fulgt situasjonen ved medisinsk avdeling.

På bakgrunn av topporten av 3. november 1999, samt tilleggsopplysninger fra fylkeslegen ga Statens helsetilsyn varsel om påbud i medhold av sykehusloven § 18 og tilsynsloven § 5 i brev av 22. desember 1999 og 13. januar 2000. Varselet av 13. januar 2000 gjaldt anmodning om redegjørelse for tiltak for å hindre spredning av gastroenteritt. Helsetilsynet mottok redegjørelse for gastroenteritt-situasjonen i faks av 13. mars 2000. Vi finner tiltakene for å forhindre spredning tilfredsstillende.

Det fremgår av varselet at overbelegget gjør det vanskelig å ivareta pasientenes integritet, verdighet og rettssikkerhet. Det fremgår også at det er en økt risiko for smitte og sykehusinfeksjoner og at overbelegget gir økt fare for uhell, feil og feilbehandling. Videre fremgår det at det er økt fare for feil ved akuttsituasjoner og atde fysiske arbeidsforholdene og bygningsmessige forhold ved medisinsk avdeling gjør problemet med overbelegg vanskeligere.

Sør-Trøndelag fylkeskommune ble gitt frist til 1. februar 2000 for å redegjøre for gjennomføring av tiltak på lengre sikt for å redusere overbelegget. På bakgrunn av tilleggsopplysninger fra fylkeslegen i brev av 21. desember 1999 ga Helsetilsynet frist til 23. desember 1999 for redegjørelse for driften på kort sikt, herunder i julen.

Helsetilsynet mottok redegjørelse for driften ved medisinsk avdeling på kort sikt i brev av 23. desember 1999 fra fylkeskommunen. I brev av 23. desember 1999 orienterte Helsetilsynet fylkeskommunen om at Helsetilsynet tok redegjørelsen til etterretning.

Helsetilsynet mottok tiltaksplanen for langsiktige tiltak i ekspedisjon av 28. januar 2000.

Av tiltaksplanen fremgår det at det i 1999 ble igangsatt fire tiltak. Det ble tatt initiativ til å forbedre kommunikasjonen mellom sykehuset og primærlegene med sikte på å forebygge unødige innleggelser. Det ble også iverksatt en ordning hvor vakthavende lege på medisinsk avdeling fikk fullmakt til å beslutte innleggelse ved andre avdelinger på sykehuset. Videre ble opptaksområdet endret slik at lokalsykehuspasienter fra Midtre Gauldal skal behandles ved Orkdal Sanitetsforenings sjukehus og det ble åpnet senger ved cardiologisk seksjon.

Videre ble det listet opp åtte ytterligere tiltak som gjaldt: styrking av bemanningen ved lungeseksjonen, samt øvrige driftsendringer ved lungeseksjonen, etablering av cardiologisk poliklinikk/akuttpoliklinikk, utvidelse av arealer til dialyse/fotoferese, etablering av observasjonspost, ytterligere ressurser til det akuttpolikliniske tilbud ved eksisterende medisinske poliklinikker, endring av opptaksområdet for Orkdal Sanitetsforenings sjukehus og RiT, redusering av antallet utskrivningsklare pasienter og andre tiltak som går på rekruttering og på forbedring av kvalitetssystemene. Det fremgår at driftskostnadene vil øke med 10 millioner kroner og at første tidspunkt for effekt av tiltakene vil være 1. september 2000. Tiltakene ble behandlet i Hovedutvalg helse og sosial den 25. januar 2000. Hovedutvalget sluttet seg til tiltaksplanen, men slo fast at tiltakene som gjelder RiT må prioriteres innenfor RiTs budsjett. Fylkeskommunen presiserte at RiTs budsjett er meget stramt og at den generelle budsjettsituasjonen i fylkeskommunen ikke gir rom for å tilføre RiT friske midler til å gjennomføre tiltakene.

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag har holdt Helsetilsynet løpende orientert om situasjonen ved medisinsk avdeling, senest i faks av 28. februar 2000. Det fremgår at situasjonen med gastroenteritt er under kontroll, og at situasjonen med overbelegg og korridorpasienter ikke er vesentlig endret. Den 28. februar 2000 var det 42 pasienter i overbelegg.


Etter å ha gjennomgått fylkeskommunes redegjørelse, ba Helsetilsynet i brev av 1. mars 2000 om et møte med representanter fra fylkeskommunen og sykehuset, herunder medisinsk avdeling den 7. mars 2000. På møtet deltok fylkesrådmannen, helse- og sosialdirektøren, direktøren på RiT og avdelingsoverlegen ved medisinsk avdeling. Fra tilsynsetaten deltok helsedirektøren, ass. helsedir., Fylkeslegen i Sør-Trøndelag- g representanter fra aktuelle avdelinger i Statens helsetilsyn. Representantene fra fylkeskommunen og sykehuset ga uttrykk for at de var enige i den beskrivelse av situasjonen og de vurderinger som ble gjort i varsel om påbud av 22. desember 1999, med noen få presiseringer i møtet, bl.a. er antall ferdig behandlet pasienter som er utskrivningsklare økt etter nyttår. Det ble videre redegjort for de ulike tiltakene og:den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen og ved sykehuset. Direktøren ved sykehuset fremholdt at personalet ved medisinsk avdeling har en svært stor arbeidsbelastning.

Statens helsetilsyn vil bemerke

I lov om sykehus § 18, 1. ledd heter det:

«Hvis en helseinstitusjon eller fylkeskommunale tjenester som nevnt i § I første ledd, drives på en måte som må antas å ha skadelige følger for pasientene eller deres omgivelser - eller på annen uforsvarlig måte - kan Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet gi påbud om å rette manglene. Statens helsetilsyn kan om, nødvendig stenge institusjonen. »

Tilsynsloven har en tilsvarende bestemmelse i § 5.

Det fremkom i møte den 7. mars 2000 at medisinsk avdeling stadig har mellom 25 og 45 korridorpasienter. Det fremkom videre at personalet ved medisinsk avdeling er meget belastet. Situasjonen er således ikke vesentlig endret siden Fylkeslegen i SørTrøndelag oversendte sin rapport av 3. november 1999, hvor det fremgikk at fylkeslegen mente at forholdene ikke var forenlig med faglig forsvarlig virksomhet.

Etter Helsetilsynets oppfatning angir ikke fylkeskommunens tiltaksplan tilstrekkelig konkret hvordan man skal bringe forholdene i samsvar med kravet til faglig forsvarlig virksomhet. Det fremgår heller ikke hvordan man skal sikre at de planlagte tiltakene blir iverksatt og får forventet effekt. Helsetilsynet finner det heller ikke tilfredsstillende at tiltakene først er forventet å få effekt 1. september 2000.

Helsetilsynet finner på grunnlag av foreliggende dokumentasjon at driften ved Regionsykehuset i Trondheim, medisinsk avdeling, på de punkter som er påpekt over foregår på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter og således er å anse som uforsvarlig. 

Konklusjon:

Følgende forhold er påpekt ved RiT, medisinsk avdeling på bakgrunn av overbelegg og korridorpasienter:

  • Det er vanskelig å ivareta pasientenes integritet, verdighet og rettssikkerhet - Det er økt risiko for smitte og sykehusinfeksjoner - Det er økt fare for feil og feilbehandling
  • Det er økt risiko for feil ved akuttsituasjoner
  • De fysiske arbeidsforholdene og bygningsmessige forhold gjør situasjonen ,vanskeligere
  • Personalet er meget belastet

Ovennevnte forhold innebærer at driften ved RiT, medisinsk avdeling, på de punkter som er påpekt foregår på en måte som må antas å ha skadelige følger for pasientene og således innebærer uforsvarlighet i relasjon til sykehusloven § 18 jf. tilsynsloven § 5.

I medhold av sykehusloven § 18 og tilsynsloven § 5 gis Sør-Trøndelag fylkeskommune påbud om umiddelbart å treffe tiltak for å utbedre forholdene og sørge for at driften ved avdelingen kommer i samsvar med kravet om forsvarlig sykehusvirksomhet.

Fylkeskommunen anmodes om å holde Fylkeslegen i Sør-Trøndelag orientert om de tiltak som iverksettes.

Dette vedtak kan påklages til Sosial- og helsedepartementet. En eventuell klage har oppsettende virkning med mindre departementet bestemmer noe annet.

Vedlagt oversendes skjema for klage med redegjørelse for fremgangsmåten ved klage.

Med hilsen


Anne Alvik
helsedirektør
Sigmund Eliassen
underdirektør

 

 

Kopi:
Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

RiT
Sosial- og helsedepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Saksbehandler: Elin Kværnø