Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet har hatt en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan tilsyn med spesialisthelsetjenesten bør organiseres etter statlig overtakelse av spesialisthelsetjeneste fra 1. januar 2002. Arbeidsgruppen framla sin tilråding for Helsedirektøren 9. november 2001 som vedlegges i kopi.

Den nye strukturen for helseforetakene er nå klarlagt med 46 helseforetak i de fem regionene.

Tre av foretakene er fylkesovergripende.

Helsetilsynet henvendte seg i brev av 24. oktober til Sosial- og helsedepartementet for å få klarlagt om foretaksorganiseringen tilsier endringer i tilsynslovens § 1. Departementet sier i sitt svarbrev 29. november:

Den myndigheten som tilsynsloven legger til Statens helsetilsyn må fritt kunne delegeres til fylkeslegene. Videre er departementets oppfatning at de oppgaver som tilsynsloven legger direkte til fylkeslegene, også må kunne utføres av Statens helsetilsyn dersom det er hensiktsmessig. Departementet legger således til grunn at tilsynslovens bestemmelser gir Statens helsetilsyn tilstrekkelig hjemmel for å organisere tilsynet med spesialisthelsetjenesten, og herunder fordele oppgavene mellom Helsetilsynet og fylkeslegen og mellom fylkeslegene.

Helsedirektøren legger til grunn noen bærende prinsipper for tilsynsmyndighetenes tilsyn med helseforetak:

  • Tilpasning til ny helselovgivning, særlig i forhold til rett til nødvendig helsehjelp, asienters rett til innsyn, medvirkning og individuelle planer og spesialisthelsetjeneste veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten
  • Tilsynsetaten må se helheten i helsetjenesten, særlig forholdet mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten
  • Fra 2003 må tilsyn med helsetjenesten sees i sammenheng med tilsynsoppgavene for sosialtjenesten
  • Tilsyn med spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at myndighetskravene overfor helseforetakene tydeliggjøres, også på regionalt nivå, og at dette får konsekvenser når fylkeslegene innlemmes i fylkesmannsembetet fra 2003
  • Helseforetaksstrukturen samt ressurssituasjonen i etaten tilsier en viss oppgave- og funksjonsfordeling mellom Helsetilsynet og fylkeslegene og mellom de ulike fylkeslegekontorene.
  • Statens helsetilsyns klarere tilsynsfunksjon må kombineres med fylkeslegenes fortsatte ansvar innen tilsyn og innen rådgivning, bl a. overfor Sosial og helsedirektoratet.
  • Det praktiske tilsynsarbeid vil fortsatt utføres av fylkeslegene, men Helsetilsynet skal styrke innsatsen innen strategisk arbeid, overordnet faglig tilsyn, koordinering, kommunikasjon og metodeutvikling i forhold til tilsyn med spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektøren har besluttet at tilsynet fra 1. januar 2002 skal organiseres på følgende måte:

a) Fylkeslegen fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten gjennom tilsyn med helsepersonell i fylkets helseforetak, behandling av rettighetsklager i forhold til retten til spesialisthelsetjenester og virksomhetstilsyn (systemrevisjoner). For de tre fylkesovergripende helseforetakene tildeles oppgavene slik:

Helse Blefjell HF Fylkeslegen i Buskerud

Helse Fonna HF Fylkeslegen i Hordaland

Helseforetak NorTro Fylkeslegen i Troms

b) Kontaktadressene for de regionale helseforetakene blir slik:

Helse Nord RHF Fylkeslegen i Nordland

Helse Midt RHF Fylkeslegen i Nord-Trøndelag

Helse Vest RHF Fylkeslegen i Rogaland

Helse Sør RHF Fylkeslegen i Telemark

Helse Øst RHF Fylkeslegen i Hamar

Disse fylkeslegekontorene får ansvaret for å koordinere planlagte kontaktmøter med de regionale helseforetakene og være det regionale helseforetaks regionale kontaktledd med tilsynsmyndighetene i løpende saker som ikke har klar forankring hos den enkelte fylkeslege.

c) Ved fylkeslegekontoret i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø skal det være en kjernegruppe med særlig kompetanse innen tilsyn med spesialisthelsetjenesten som bistår under planlegging, gjennomføring og oppfølging av felles tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen. Regionens øvrige fylkeslegekontor kan be om bistand fra denne kjernegruppen i sitt fylkesvise tilsynsarbeid.

d) Ved systemrevisjon eller felles tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen eller i flere regioner skal fylkeslegen i berørte fylker alltid være med i tilsynsteamet. Det er ikke tatt standpunkt til prinsipp for valg av revisjonsleder.

e) Fylkeslegen skal sende kopi av vedtak i saker som gjelder rettighetsklager til alle fylkeslegene i regionen. Rettighetsklager som berører det regionale helseforetakets "sørge-for" plikt skal framsendesfra den enkelte fylkeslege via fylkeslegen nevnt i pkt. b).  Rettighetsklager og tilsynssaker som berører departementet som eier, skal framsendes fra fylkeslegen via Helsetilsynet.

f) Planlagt kontakt mellom tilsynsmyndighetene (fylkeslegene i regionen) og det regionale helseforetaket koordineres av fylkeslegen nevnt i pkt b). Alle regionens fylkesleger deltar sammen med Helsetilsynet i slike planlagte kontaktmøter. Helsetilsynet kan ha behov for kontakt med de regionale helseforetakene samlet eller enkeltvis, og skal i slike tilfeller underrette fylkeslegen nevnt i pkt b) og berørt fylkeslege.

g) Helsetilsynet etablerer en tverrfaglig kompetansegruppe innen tilsyn med spesialisthelsetjeneste som forankres i Avdeling for planlagte tilsyn.

h) Fylkeslegen har ansvaret for oppfølging etter virksomhetstilsyn i sitt fylke og for de helseforetak en er tillagt ansvaret for.

i) Påleggssaker samt saker som involverer Helsedepartementets Eieravdeling som pliktsubjekt forankres i Helsetilsynet.

Helsetilsynet vil arbeide for etablering av et nettverk for etatens tilsyn med helseforetak.

Med hilsen

 

Med hilsen


Lars E. Hanssen
helsedirektør
Otto Christian Rø
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Sosial- og helsedepartementet
De regionale helseforetak < /P>

Saksbehandler: Otto Christian Rø, tlf.: 22 24 88 16

Saksbehandler: Hans Løvdahl