Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til brev fra Statens helsetilsyn datert 28.desember 2001 til landets fylkesleger vedrørende tilsyn med spesialisthelsetjenesten, samt senere korrespondanse mellom Helsetilsynet og aktuelle fylkesleger om tilsyn med fylkesovergripende helseforetak, kopi av  korrespondansen følger som vedlegg. For å klargjøre ulike sider ved tilsyn med fylkesovergripende helseforetak inviterte Helsetilsynet berørte fylkesleger til møte 21. august i år, kopi av møteinvitasjon med dagsorden vedlegges.

I dette brevet redegjør vi for innholdet i møtet og helsedirektørens beslutninger.

Møtet tok utgangspunkt i brev fra Helsetilsynet datert 28.desember 2001 til fylkeslegene hvor det fastslås at en fylkeslege skal ha ansvar for følgende oppgaver i forhold til fylkesovergripende helseforetak: "Fylkeslegen fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten gjennom tilsyn med helsepersonell i fylkets helseforetak, behandling av rettighetsklager i forhold til retten til spesialisthelsetjenester og virksomhetstilsyn (systemrevisjoner)."

Deretter er det fastsatt hvilken fylkeslege som har dette ansvaret i forhold til navngitte fylkesovergripende foretak.

En gjennomgang av de tilstedeværende fylkeslegers erfaringer og praksis i forhold til tilsynsaktiviteter overfor fylkesovergripende helseforetak og deres underliggende virksomheter/sykehus viste ulikheter i forhold til samhandlingsnivå, omfang og innhold i kontakten. Enkelte fylkesleger henvendte seg konsekvent til helseforetaksnivå, mens andre i hovedsak kommuniserte på sykehus/virksomhetsnivå. Den interne organisering, størrelse, lederposisjoner osv. innen de ulike helseforetakene viser stor variasjon. Det synes også å være klart at det vil komme store endringer både i helsforetaksstrukturen og hvordan de enkelte helseforetak organiserer sine respektive sykehus/virksomheter.

Helsedirektøren påpekte at organiseringen av helseforetakene er inne i en dynamisk prosess, dette innebærer at tilsynsmyndighetene må legge til grunn noen overordnede prinsipper som ikke behøver revisjon ved aktuelle endringer i helseforetaksstrukturen. Det bør så langt mulig utarbeides prinsipper som er felles for kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og foretak generelt og i forhold til tilsyn med fylkesovergripende helseforetak spesielt. Prinsipper for kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter og foretak generelt vil følges opp blant annet i kommende kontaktmøter med kontakfylkeslegene.

Helsedirektøren presiserte betydningen av at tilsynsmyndighetene i sin samhandling med foretakene nderstøttet reformens intensjoner. Den nye strukturen for spesialisthelsetjenesten innebærer at fylkesgrensene får en redusert betydning i forhold til spesialisthelsetjenesten. Dette stiller økte krav til samarbeid og dialog mellom fylkeslegene og harmonisering av deres virksomhet. Målet er å framstå som en enhetlig tilsynsmyndighet.

Med bakgrunn i diskusjon på møtet konkluderte Helsedirektøren med følgende overordnede prinsipper for kommunikasjon og samhandling mellom fylkeslegene og helseforetak:

  • Fylkeslegene skal samarbeide slik at tilsynsvirksomheten blir harmonisert innen helseregionen.
  • Beslutningen i brev av 28.desember 2001 står fast. Det innebærer en fylkeslege - ett helseforetak.
  • Hovedmodellen for kommunikasjon i forhold til tilsynsaktiviteter overfor et helseforetak vil være at fylkeslegen henvender seg til helseforetakets direktør.
  • Fylkeslegen kan henvende seg til sykehus/virksomhetsnivå dersom dette er avtalt medhelseforetakets direktør.

De føringer som Helsedirektøren her har lagt til grunn for kommunikasjon mellom fylkeslegene og helseforetak og underliggende sykehus/virksomheter tilsier en revisjon av Helsetilsynets styrende dokumenter.

I forhold til tilsyn med fylkesovergripende helseforetak presiseres i tillegg:

  • Fylkeslegen som er tillagt ansvaret for tilsyn med et fylkesovergripende helseforetak, kan inngå  avtaler om oppgavefordeling med annen fylkeslege i forhold til geografisk lokalisering av virksomheter/sykehus. Fylkeslegen i det aktuelle fylket fører da tilsyn på vegne av den fylkeslege som har ansvar for tilsyn med foretaket. Et slikt samarbeid forutsetter nødvendig samhandling og dialog slik at tilsynsmyndigheten oppfattes som enhetlig.
  • Brevet av 28.desember 2001 omtaler ikke §3-3 meldinger eller overordnet faglig tilsyn spesielt.

Det er viktig at tilsynsmyndighetene framstår som serviceorientert. Trolig vil henvendelser, klager meldinger osv. rettes til den geografiske fylkeslege.

I tråd med prinsipper i det nevnte brevet kan dette løses på to måter. Enten kan alle saker/meldinger/henvendelser osv. vedrørende det fylkesovergripende helseforetaket videresendes til den fylkeslege som er tillagt tilsynsansvaret for helseforetaket, alternativt kan geografisk fylkeslege behandle saker som omfatter sitt fylke. Det må framgå av avtale mellom samarbeidende fylkesleger hvem som besvarer denne type henvendelser. Det må videre framgå hvorledes fylkeslegene sikrer at kunnskap om enkeltsaker vedrørerende helseforetaket kommuniseres mellom fylkeslegene.

Andre spørsmål knyttet til overordnet faglig tilsyn er foreløpig ikke avklart.

Erfaringer, utfordringer osv. med aktuelle avtaler mellom fylkesleger i forhold til tilsyn med fylkesovergripende helseforetak skal gjennomgås årlig. Helsetilsynet vil komme tilbake til prosess og form for en slik gjennomgang.

Med hilsen


Lars E. Hanssen
helsedirektør
Anne Wyller Shetelig
avdelingsdirektør

 

 

Saksbehandler: Ellen M. Thorbjørnsrud, tlf.: 22248708