Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev av 03.10.02 med forslag om å åpne for mulighet til å benytte et elektronisk rekvireringssystem for bestilling av legemidler til sykehus.

Hensikten med forskriftsutkastet er å effektivisere dagens bestillingsrutiner for legemidler fra apotek eller farmasøytisk avdeling til sykehusets lager på den enkelte post. I den forbindelse foreslår Helsedepartementet to tiltak:

  • elektronisk rekvirering
  • gi sykepleiere rett til å rekvirere legemidler til felles lager på posten
Høringsforlaget forutsetter at ordningen først prøves ut i et pilotprosjekt med et begrenset antall involverte parter, før man eventuelt gjør ordningen permanent. Vi støtter dette.

Elektronisk rekvirering
Helsetilsynet har ingen merknader til forslaget om elektronisk rekvirering, forutsatt at det benyttes elektronisk signatur som er knyttet til kompetanse til å foreta en slik bestilling, og at virksomhetens internkontroll ivaretar systemets sikkerhet og sporbarhet.

Vi har heller ingen merknader til at leger i pilotprosjektet får rett til å elektronisk rekvirering av A- og B-preparater.

Rett til rekvirering for sykepleier
De sentrale vurderingstema ved bestilling av legemidler til sykehusenes postlagre er ivaretakelsen av sikkerheten, slik at de rette legemidler bestilles, samt at tyveri og misbruk av vanedannende legemidler forhindres.

Rutinene ved mange sykehusavdelinger i dag er håndskrevne rekvisisjoner i form av lister/bøker der ulike sykepleiere og leger fortløpende skriver opp legemidler som posten mangler. Listene underskrives av lege før de sendes apoteket. Hvor nøye vedkommende lege kontrollerer listen kan imidlertid variere, og slik dagens system ofte fungerer pulveriseres ansvaret. Ansvar og plikter knyttet til rekvirering av legemidler bør derfor defineres både ved papir- og elektronisk rekvirering, jf. også kravene i forskrift om legemiddelforsyningen mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner.

Ved å gi andre enn leger rett til å rekvirere legemidler kan faren for misbruk av A- og B-preparater øke. Sykepleiere har i motsetning til leger fri adgang til og kontroll med legemiddellageret, noe som kan gi dem større anledning til å ta ut legemidler til eget bruk. Et godt fungerende internkontrollsystem vil imidlertid kunne forhindre dette.

Helsedepartementet foreslår følgende sikkerhetstiltak:

  • Bestilling skal kun foregå etter godkjent legemiddelliste utarbeidet av sykehusets leger. Legemidler i reseptgruppe A skal ifølge Helsedepartementets brev være unntatt. I utkastet til forskrift § 2-8 er imidlertid både A- og B-preparater unntatt.
  • Alle rekvisisjoner underskrevet av sykepleiere skal i ettertid sendes til ansvarlig lege for godkjenning, for eksempel én gang per måned.
Etter vår vurdering bør også A- og B-preparater kunne rekvireres av sykepleier. For oss synes det uhensiktsmessig å ha et separat bestillingssystem for denne preparatgruppen. Ifølge § 2 i forskrift om legemiddelforsyningen mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner skal lederen ved den enkelte sykeavdeling ha ansvaret for avdelingens legemiddelforsyning og legemiddellager. Dersom virksomheten etablerer gode internkontrollsystem for rutinene rundt håndtering av slike legemidler, kan vi ikke se gode grunner for en særordning mht rekvisisjonsrretten for disse legemidlene.

Etter vår vurdering bør imidlertid ikke alle sykepleiere på en post gis slik rekvireringsrett. Retten bør begrenses til noen ganske få og knyttes til generell lederfunksjon eller et definert ansvar for legemiddelhåndteringen på posten/avdelingen. Sykepleiere som gis slik rekvireringsrett bør få spesiell opplæring, og ansvar og myndighet bør konkretiseres i en prosedyre eller lignende som inngår som et element i avdelingens/postens internkontroll for legemiddelhåndtering.

Helsetilsynet mener også at det bør foretas kontroll av rekvisisjonene av ansvarlig lege oftere enn én gang per måned. Sjansen for å oppdage feil er generelt avhengig av tidsintervallet mellom bestilling og kontroll: jo kortere tid, jo større er sjansen for å oppdage feil.

Særlige spørsmål

Bør andre enn ev. sykepleiere få adgang til å rekvirere legemidler til postens lager?

Ifølge forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 skal helsepersonell utføre sitt arbeid i tråd med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellet kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Det er således vedkommendes kvalifikasjoner, ikke utdanning alene, som er avgjørende. Det kan imidlertid være praktisk å knytte adgangen til å utføre enkelte funksjoner til en bestemt yrkesgruppe, men kvalifikasjons- og forsvarlighetskravet må ligge i bunnen. Ut fra praktiske grunner er det mest hensiktsmessig å utvide retten til å rekvirere legemidler til sykepleiere. Det er denne yrkesgruppen som har tradisjon i og kompetanse til å håndtere legemidler. Vi kan derfor ikke se at det på nåværende tidspunkt er aktuelt å gi andre yrkesgrupper i sykehus denne retten.

Gitt at sykepleiere får adgang som nevnt, bør deres bestilling til sykehusets poster omtales som ”rekvirering” ?

Ifølge i helsepersonelloven §§ 11 og 63 er termen rekvirering brukt om legers og tannlegers rett til å rekvirere legemidler og tap av denne retten. I rekvirerings- og utleveringsforskriften defineres ”rekvirering” som ”muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept eller rekvisisjon”. ”Resept” er forbeholdt bestilling av legemidler til bestemte personer eller dyr eller til rekvirentens egen praksis, mens ”rekvisisjon” er annen bestilling av legemiddel enn ved resept. Ut fra dette er det logisk at bestilling til sykehusets postlagre betegnes som rekvirering, uansett om den foretas av lege eller sykepleier.

Hvilke krav bør stilles til bestillingssystemet i et pilotprosjekt?

I tillegg til det som allerede er nevnt og det som beskrives i neste punkt, bør det være et krav at pilotprosjektet er tidsbegrenset og at det evalueres.

Bør det stilles særskilte krav til rutiner for håndtering av vanedannende medikamenter i forbindelse med et pilotprosjekt?

Det bør føres nøye kontroll/regnskap med forbruket av vanedannende legemidler. Rekvisisjon av ulike typer og mengde vanedannende legemidler må sammenholdes med lagerbeholdning og forbruk. Dette må nedfelles i internkontrollsystemet som inkluderer dokumentasjon på at prosedyrene følges.

Endringsforslagene i rekvirerings- og utleveringsforskriften, samt legemiddelforsyningsforskriften
Den foreslåtte ordlyden er etter vår oppfatning uklar. Siden rekvirering betyr bestilling, kan ordlyden oppfattes dithen at det dreier seg om bestilling av legemidler til apotek og ikke til sykehus. Videre fremstår det uklart at legemidler rekvireres til lager ved elektronisk overføring. Vi foreslår følgende formulering: ”Departementet kan som ledd i avgrenset forsøksvirksomhet med elektronisk rekvirering av legemidler til lager i sykehus, tillate leger å benytte elektronisk overførte rekvisisjoner på legemidler i reseptgruppe A og B.” ….osv.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Liv H. Rygh
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler:
Liv Rygh
Marit Nygaard