Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vedlagte brev av 5. desember 2003 med vedlegg fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Saken gjelder kommunens plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp og kommunens kjøp av tjenester fra Stiftelsen Lucia og Pleie Rehabilitering og omsorg A/S (PRO).

Etter kommunehelsetj enesteloven § 2-1 ledd har kommunen plikt til å sørge for å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

På bakgrunn av Oslo Politidistrikts siktelse av 4. desember 2003 mot Stiftelsen Lucia og PRO finner Helsetilsynet det er overveiende sannsynlig at de av kommunens pasienter som er knyttet til stiftelsen ikke mottar nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Som en konsekvens av dette vil Helsetilsynet varsle om at vi vurderer å gi Fet kommune pålegg om umiddelbart å sikre at aktuelle pasienter far nødvendig og forsvarlig helsehjelp i henhold til kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Helsetilsynet er gjort kjent med at kommunen sa opp avtalen med stiftelsen Lucia og PRO den 1. desember 2003.

Eventuelle pålegg vil gis med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 6-3. Dette varsel er gitt med hjemmel i forvaltningsloven § 16.

På denne bakgrunn ber vi om en snarlig redegjørelse for hvordan ovennevnte følges opp. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke foreligger innen kl. 18.00. den 5. desember 2003 på telefon 90028577 vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart.

Dersom det er aktuelt å oversende skriftlig dokumentasjon innen fristen kan dette skje til faks nr 22 00 39 10.

Med hilsen

 

Lars E. Hanssen
helsedirektør