Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Utdannings- og forskningsdepartementets høringsbrev av 30. april 2003 vedrørende utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfags-utdanningene i høgre utdanning.

Statens helsetilsyn vil innledningsvis påpeke at vi ikke er oppført som egen hørings-instans for departementets høring. Vi antar at dette har skjedd ved en inkurie.

Omorganisering av den sentrale helseforvaltningen har medført at Sosial- og helse-direktoratet pr. 1. januar 2002 har overtatt forvaltningsansvaret for utdanning og autorisasjon av helsepersonell. Helsetilsynets har fra samme dato ansvar for å føre tilsyn med helsepersonell og helsetjenester og drive rådgivning basert på våre tilsynserfaringer. Fra. 1. januar 2003 er Helsetilsynets ansvarsområde utvidet til også å omfatte tilsyn med sosiale tjenester.

Helsetilsynet har følgende merknader til høringsforslaget:

Generelt

Statens helsetilsyn vil uttrykke tilfredshet med at det utarbeides en forskrift om skikkethetsvurderinger for helse- og sosialfagsutdanningene i høgre utdanning. Vi vil samtidig understreke behovet for at tilsvarende krav til skikkethetsvurderinger også gjøres gjeldende for helse- og sosialfagsutdanninger på videregående skoles nivå.

Formålet med skikkethetsvurdering i helsefagutdanninger

Helsetilsynet legger til grunn at pasienter har samme krav på trygghet i behandlings-situasjoner uavhengig om det er studenter eller autoriserte helsepersonell som yter helsehjelp. Dette syn understøttes av helsepersonellovens definisjon av helsepersonell, hvor også elever og studenter defineres som helsepersonell i den grad disse yter helsehjelp.

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å bidra til nødvendig kompetanse og kvalitet i helsetjenesten, samt forutsigbarhet og sikkerhet for at brukere av visse titler, faglig og på annen måte er skikket til å utøve yrket. Vilkårene for autorisasjon er oppstilt i helsepersonelloven og forvaltes av Statens autorisasjonskontor for helse-personell. Et av vilkårene for autorisasjon er at helsepersonellet ikke er ansett som uegnet for yrket.

Statens helsetilsyn er gjennom helsepersonellovens kapittel 11 gitt myndighet til å frata autorisert helsepersonell autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom helsepersonellet anses som uegnet til å yte forsvarlig helsehjelp. Formålet med dette tilbakekallsinstituttet er å beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helse-personell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Helsetilsynet finner etter dette at formålet med skikkethetsvurdering under utdanning må anses som to-delt :

  • Hindre at studenter under studiet skaper fare for pasienter, klienters ellers andres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet.
  • Gi grunnlag for autorisasjonsmyndighetenes vurdering av helsepersonellets skikkethet jf. helsepersonellovens vilkår for autorisasjon og lisens.
Helsepersonelloven § 57 første ledd, oppstiller tapsvilkår for autorisert helsepersonell. Bestemmelsen lyder:
”Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

Av § 53 annet ledd i samme lov følger det at søker kan nektes autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis det foreligger omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall jf. lovens § 57.

Ovennevnte forhold tilsier etter Helsetilsynets vurdering at pasientenes krav på trygghet i behandlings- og undervisningssituasjoner nødvendiggjør at utdannings-institusjonenes vurdering av skikkethet hos helsefagstudenter må omfatte de vurderingstema som fremgår av helsepersonellovens § 57. Dette innebærer bl.a. at også forhold utenfor studiesituasjonen må kunne tillegges vekt. Slike forhold er i helsepersonelloven definert som adferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Om dette er det i forarbeidene til helsepersonelloven (Ot. prp nr. 13 (1998-99)) uttalt følgende:

”Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndighetene i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel. Etter gjeldende rett har bl a lege som ble funnet skyldig i incest og lege som ble funnet skyldig i å ha drept sin ektefelle, fått tilbakekalt sin autorisasjon fordi dette ble ansett å være &laqno;atferd uverdig for en lege». Det er det objektive forhold som vil være avgjørende for vurderingen av om uverdig atferd foreligger.”

Merknader til de enkelte bestemmelsene

§ 1 Skikkethetsvurdering/definisjon.

Helsetilsynet har ingen merknader til innholdet i bestemmelsen. Vi etterlyser imidlertid en innledende bestemmelse som presiserer formålet med forskriften.

§ 2 b Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene.

I tråd med våre innledende merknader om formål og innholdet i utdannings-institusjonenes skikkethetsvurderinger, finner Helsetilsynet at de vurderingstema for skikkethet som fremgår av helsepersonelloven § 57 første ledd, bør inntas som vurderingstema i bestemmelsen.

Hva angår forskriftens merknader til vurdering av skikkethet knyttet til forhold utenfor studiesituasjonen, vil Helsetilsynet anbefale at man legger til grunn de vurderinger som fremkommer i forarbeidene til § 57 i helsepersonelloven (Ot. prp nr. 13 (1998-99) pkt. 21.1.3.8).

§ 10 Sentralt register.

Hensynet til autorisasjonsmyndighetenes behov for å kunne vurdere helsepersonellets skikkethet ved søknad om autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, tilsier at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell bør informeres om studenter/elever som av utdanningsinstitusjonene er vurdert som uskikket. Dette kan enten ivaretas ved at det sendes egen melding til autorisasjonsmyndighetene eller ved at disse gis leseradgang til et sentralt register.

Med hilsen

Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 


Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39

Kopi:
Helsedepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell