Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra Helsedepartementet datert 30.01.03 vedrørende høring av utkast til forskrift for meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Tuberkuloseregisteret, forskrift for System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) og forskrift for Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober
(NORM).

Statens helsetilsyn har merket seg at det i utkast til forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) og i utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i system for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften) er fastsatt at dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles. Ved fortsatt mangelfull utfylling skal Statens helsetilsyn varsles. Dette er foreslått regulert på samme måte i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 2-6 (Mottakers ansvar for kvalitetskontroll) og i SYSVAK-registerforskriften § 2-5 (Mottakers ansvar for kvalitetskontroll). Utkastene til forskrifter bygger på de likelydende bestemmelser i tidligere vedtatt forskrifter for Dødsårsaksregisteret, Fødselsregisteret og Kreftregisteret. Varslingen av Statens helsetilsyn ved mangelfull utfylling var ikke omtalt i høringsomgangen til den forskriften som tjener som mal for forskriften. Varslingen av Statens helsetilsyn ble inntatt etter høringsrunden slik at vi ikke har kommentert dette i tilknytning til tidligere høringer.

Det er ikke nærmere kvalifisert hva en slik varsling skal innebære, men Helsetilsynet antar at departementet tenker i retning at det skal kunne danne grunnlag for å vurdere om det foreligger brudd på regleverk som regulerer helsepersonellets virksomhet. Statens helsetilsyn vil påpeke at vi finner det uhensiktsmessig dersom et statlig tilsynsorgan skal ha et løpende, operativt ansvar for at ulike meldingsinstanser utfører sine plikter. Helsetilsynet er av den oppfatning at ansvaret for at de som skal melde faktisk utfører sine oppgaver i tråd med regelverket påhviler de som er operativt og administrativt ansvarlig for det involverte personellet. Varsling til tilsynsmyndighetene må etter vår oppfatning være siste utvei etter at en rekke andre mer hensiktsmessige tiltak for å sikre meldinger er søkt gjennomført. Statens helsetilsyn vil bemerke at det er Helsetilsynet i det enkelte fylket som fører tilsyn med virksomheter/helsepersonell. Det er således ikke hensiktsmessig at man som siste utvei velger å varsle tilsynsmyndigheten ved å sende melding til Statens helsetilsyn. Vi er av den oppfatning at Helsetilsynet i det aktuelle fylket er korrekt adressat, og at dette endres i utkastet. Vi ber også om at dette vurderes endret for de allerede vedtatte forskrifter for Dødsårsaksregisteret, Fødselsregisteret og Kreftregisteret.

I forhold til utkast til kapittel 7 Varsling om smittsomme sykdommer i forskrift for meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Tuberkuloseregisteret, er det spørsmål om varsling av henholdsvis Helsetilsynet i fylket og fylkesmann er tilstrekkelig ivaretatt. Det følger av forslag til endring av smittevernloven § 7-4 at både Helsetilsynet i fylket og fylkemannen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer og holde henholdsvis Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn orientert om forholdene, se forslaget i Ot.prp. nr. 69 (2002-2003) som ennå ikke er behandlet av Stortinget. For at både Helsetilsynet i fylket og fylkesmannen skal kunne ivareta sine funksjoner på smittevernområdet foreslår Helsetilsynet at forskriften om meldingssystem tilpasses lovendringene av smittevernloven som gjennomføres i forlengelsen av regional stats omorganisering, ved at kommunelegen eller Nasjonalt folkehelseinstitutt varsler Helsetilsynet i fylket og fylkesmannen.

Helsetilsynet er tilfreds med at departementet i merknadene til MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften (§ 3-1) og til SYSVAK-registerforskriften (§ 3-1) har presisert at man ikke sammenstiller materiale fra registrene hvor færre enn 4 eller 5 personer inngår. Helsetilsynet mener at denne presiseringen er helt nødvendig for å sikre anonymisert fremstilling av opplysninger i forbindelse med statistikk.

Avslutningsvis vil Statens helsetilsyn gi uttrykk for at vi deler departementets vurderinger knyttet til felles bestemmelser for MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften og SYSVAK-registerforskriften (forskriftenes § 1-4) om at opplysninger om enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger etter forskriftene, ikke kan brukes i forsikringsøyemed selv om den registerte samtykker. Helsetilsynet ser at det kunne være muligheter for at enkeltindivider i møte med kommersielt baserte forsikringsprodukter, ville føle seg tvunget til å be om innsyn i registeret for så å videreformidle opplysningene til forsikringsselskapet.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Jan Fredrik Andresen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Jan Fredrik Andresen, tlf. 90 82 69 07

Kopi: Helsetilsynet i fylkene
Sosial- og helsedirektoratet