Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til Deres brev av 8. august 2002, der det bes om at Helsetilsynet umiddelbart melder departementet dersom det framkommer opplysninger som indikerer at beslag av legemidler inneholdende flunitrazepam relaterer seg til legemidler som er legalt forskrevet i Norge.

Helsetilsynet oversendte kopi av departementets brev den 17. september 2002 til landets fylkesleger og ba dem videreformidle opplysninger til Helsetilsynet, dersom de gjennom sin kontakt med for eksempel helsetjenesten, apotek, det lokale politi eller rusmiddelmisbrukernes hjelpeapparat, fikk kjennskap til lekkasjer av legalt forskrevne legemidler i rusmiljøene. Vi viser videre til vårt svar til departementet av 24. september 2002 om at vi ikke hadde funnet noen konkrete tilfeller etter en gjennomgang av tilsynssaker i Helsetilsynet. Vi viser også til vårt brev til departementet av 10. oktober 2002, der vi gjenga noen svar på vår forespørsel til fylkeslegene. Samtidig informerte vi om at vi hadde henvendt oss til fylkeslegene på nytt, og bedt dem anmode politimestrene i fylket om å utarbeide notater om opplysninger basert på beslag inneværende år av legemiddelforpakninger som kan tilbakeføres til legalt forskrevet flunitrazepam. Vi har videre i tillegg fått god hjelp og informasjon fra Kriminalpolitisentralen.

Resultater fra våre henvendelser til fylkeslegene

Det foreligger nå svar fra 16 av de 19 fylkeslegene (nå Helsetilsynet i fylkene). Svarene spenner vidt og  er nokså skjønnspregete. De er basert i første rekke på informasjon innhentet fra politiet. Imidlertid har  ikke alle politidistrikt besvart henvendelsen. Svarene baserer seg også i en del tilfeller på opplysninger fra helsetjenesten, apotek, utekontakten, etc. Informasjon fra de tre fylkene vi ikke har mottatt svar fra, ville neppe forandret bildet noe vesentlig.

 Ifølge opplysningene fra politiet varierer antallet beslag av tabletter svært mye landet over; det gjør også størrelsen på de enkelte beslag. Ifølge instruks fra Justisdepartementet skal det føres regnskap lokalt hos politiet om antall beslag og deres størrelse, samt antatt virkestoff. Men når tabletter beslaglegges, er det ofte uklart hvilken type det dreier seg om. Bare en svært liten del er i originalemballasje, med etikett der legens og pasientens navn framgår.

Alt som beslaglegges sendes til Kriminalpolitisentralen, der det foretas analyser og destruksjon. En har derfor landsdekkende oversikt over typer tabletter som beslaglegges, men de enkelte politidistriktene har ikke alltid kunnskap om hva egne beslag består av.

Informasjon om beslag gir derfor vanligvis ikke grunnlag for tilbakeføring til legalt forskrevne medisiner, og dermed heller ikke til den individuelle lege.

Et generelt inntrykk ved politidistriktene er at bare en liten en del av det illegalt omsatte kommer fra legal forskrivning, og at det er de innsmuglete tablettene som dominerer markedet.

Det ser ut til at det er noe ulike rutiner med hensyn til hva som beslaglegges, idet det må utøves skjønn. For håndteringen av beslag er det klar instruks fra Justisdepartementet for behandling av beslag, Rundskriv G-74/99.

”Ved tjenestestedene skal det føres regnskap over all mottatt, beslaglagt, utlevert og forbrukt narkotika, doping- og legemidler. Av regnskapet skal det framgå hvor mye og formentlig stofftype som er mottatt og hvorledes de er disponert”.

Videre står det i instruksen at narkotika skal sendes ”uten unntak og snarest” til Kriminalpolitisentralen.

Informasjon fra Kriminalpolitisentralen

Antall beslaglagte tabletter inneholdende benzodiazepiner, som flunitrazepam er en undergruppe av, har økt kraftig den senere tid. Statistikken for 2002 er velvillig gjort tilgjengelig fra Kripos. Der har vi fått opplysning som at det i 2002 ble beslaglagt over 1,2 millioner tabletter inneholdende benzodiazepiner, som er en økning på 50% fra 2001. Rohypnol utgjør en stadig økende andel, både i antall beslag og i antall tabletter. I 2002 ble det beslaglagt over 1 million tabletter Rohypnol.

Vi har fått opplyst fra Kripos at det også på landsbasis er omtrent en umulig oppgave å gi noen god oversikt over hvor mange beslag av flunitrazepam som har sin opprinnelse fra behandlende leger. En pekepinn kan en imidlertid få ved å se på antall beslag av Flunipam. Flunipam produseres i Norge, og det antas at alt som forefinnes på det illegale markedet er legalt forskrevet. I 2002 var det 642 beslag av Flunipam, mot 6152 beslag av Rohypnol. Rohypnol stammer fra to kilder: De illegalt importerte, og de som er legalt forskrevet og som ender på det illegale markedet.

Ca. 10 prosent av antall beslag av flunitrazepam stammer altså fra legalt forskrevet Flunipam. I tillegg antas det å være noe lekkasje av legalt forskrevet Rohypnol. Det er altså ikke en uvesentlig andel av antall beslag stammer fra legers forskrivning.

Antall tabletter i beslagene varierer sterkt. De store beslagene består av tabletter som er illegalt importerte, mens de legalt forskrevne består av få tabletter til sammenlikning. Størrelsen på beslagene av Flunipam kan være en rettesnor. Av 642 beslag, var 522 på mindre enn ti tabletter, fem var på 100-200 tabletter, og ingen var på mer enn 200. For Rohpynol inneholdt 3961 beslag under 50 tabletter, mens det var 42 beslag med 1.000-5.000 tabletter, 9 beslag med 5.000-10.000 tabletter, og 18 beslag med over 10.000 tabletter. De store beslagene er de illegalt importerte, mens en del av de små Rohypnol-beslagene stammer formodentlig fra legal forskrivning.

Konklusjon

Antall beslag av flunitrazepam, og mengde beslaglagt, øker kraftig. Variasjonen landet over er svært stor. Det foregår noe lekkasje av legalt forskrevet flunitrazepam til det illegale markedet, og en ikke uvesentlig del av antall beslag stammer fra legal forskrivning. Men i kvanta er dette bare en liten del i forhold til det store antall tabletter som importeres illegalt. I de enkelte politidistrikt har de ikke full oversikt over hvor deres beslag stammer fra.

Å innarbeide rutiner hos politiet som vil avdekke legalt forskrevne medisiner der disse beslaglegges, vil antagelig ikke være gjennomførbart av praktiske grunner. Fordi det er en så liten del av flunitrazepam som er legalt forskrevet, vil antagelig politiet fortsatt prioritere arbeidet med de illegalt importerte. Muligens vil den beste informasjonen politiet kan gi tilsynsmyndigheten om legalt forskrevne tabletter som lekker til det illegale marked være gjennom deres etterretningsarbeid mot rusmiljøene.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Liv H. Rygh
seniorrådgiver

 

Saksbehandlere:
Berit Austveg, tlf.: 22 24 90 77
Liv Rygh, tlf.: 22 24 90 02

Kopi:
Helsetilsynet i fylkene
Statens legemiddelverk
Statens rettstoksikologiske institutt