Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev av 17. mars 2003 vedrørende medisinsk-faglig innhold i elektroniske henvisninger. Det er bedt om synspunkter og kommentarer til forslaget slik det fremkommer i rapport 30/02.

Helsetilsynet har tidligere i prosessen kommet med innspill til innholdet i epikrisene, og vi ser at våre innspill er i stor grad imøtekommet i siste versjon.

Vi finner det positivt at det er lagt opp til at ikke alle henvisninger må inneholde alle tema og elementer. Malen for henvisning vil kunne bidra til å gjøre henvisningene mer strukturerte og på den måten virke ”oppdragene” på henvisende lege.

Helsetilsynet vil bemerke at begrepet ”utredningsresultater” kan være noe upresist og snevert begrep. Vi vil anbefale at det endres til ”igangsatte/utprøvde tiltak” eller lignende. Ved en slik endring vil det være naturlig å opplyse om andre tiltak som for eksempel resultatet av behandlingsforsøk (medikamentelt, fysioterapi osv.). Slik informasjon vil være nyttig for spesialisten å ha i vurderingen. Det vil også kunne forhindre at allerede utprøvde tiltak gjentas av spesialisten uten at det vil være hensiktsmessig for pasienten.

Vi finner også grunn til å påpeke at det kan virke noe ulogisk å sette opp ”ønsket undersøkelse” før avsnittet om ”utredningsresultater”. I en del tilfeller vil det være spesialisthelsetjenesten som selv vil finne frem til den undersøkelsen som vil være mest formålstjenlig ut fra henvisingen og den undersøkelsen som spesialisten gjør.

Helsetilsynet finnet at avsnittet ”informasjon til pasient/pårørende” kan være nyttig å ha med i en henvisning. Vi finner imidlertid at det bør angis hva det er forventet at skal nedtegnes her. Det vil etter vår oppfatning være en risiko for at ulike leger vil legge forskjellig i begrepet og at verdien av mulige standardformuleringer vil være lite formålstjenelige.

Avslutningsvis vil vi grunn påpeke at innføring av en mal for elektroniske henvisninger med mange avsnitt kan medføre at henvisningene kan bli unødvendig lange (over en A4-side). Videre vil Helsetilsynet påpeke at forslaget om å ta med ”familie/sosialt” og ”tidligere sykdommer” innebærer risiko for at irrelevante personlige, taushetsbelagte opplysninger om pasienten kan spres. Pasienten som gir samtykke til spesialisthenvising vil ikke nødvendigvis være inneforstått med dette. Ved at det er lagt opp til at informasjon skal kunne overføres entydig fra et elektronisk journalsystem til et annet, kan det være irrelevant for spesialisten å ha tilgang til alle de opplysninger som malen legger opp til.

Helsetilsynet foreslår at disse feltene tas ut av malen som obligatoriske, og at det gjøres en påminning om å ta med relevante opplysninger om ”familie/sosialt” og ”tidligere sykdommer” i forbindelse med fritekstfeltet..

Med hilsen


Jørgen Holmboe
avdelingsdirektør
Brynhild Braut
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Brynhild Braut, tlf.: 22 24 88 65