Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Viser til høringsbrev fra Vegdirektoratet av 21. august 2003.

Som følge av omorganisering av den sentrale helseforvaltningen skal Statens helsetilsyn fra 1. januar 2002 føre tilsyn med helsepersonell og helsetjenester og drive rådgivning basert på våre tilsynserfaringer.

Nåværende forskrift for ambulansebil både inneholder kjøretøytekniske og helse-faglige krav til ambulansebiler. Forskriften foreslåes opphevet og erstattet av nye krav i kjøretøyforskriften. De nye kravene er delvis basert på Norsk standard for ambulansebiler NS-EN 1789: 2000.

Hva angår helsefaglige krav er det fra Vegdirektoratets side vist til at hvert enkelt kjøretøy skal inngå i de regionale helseforetakenes ambulansetjeneste for å kunne godkjennes. De helsefaglige kravene til ambulansebiler forutsettes ivaretatt gjennom denne ordningen.

Statens helsetilsyn finner at forslaget til nye forskrifter og ny godkjenningsordning for ambulansebiler er i tråd Helsetilsynets standpunkt når det gjelder kjøretøytekniske krav, samt foreslåtte godkjenningsordninger etter kjøretøyforskriften og forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy. Ift. sistnevnte vil Helsetilsynet særlig peke på forslaget om å oppheve gjeldende bestemmelser om at Fylkeslegen (nå Helsetilsynet i fylkene) skal godkjenne ambulansebiler og utrykningskjøretøyer. Helsetilsynet støtter dette forslag til endringer som også vurderes å være i tråd med de oppgaver som i dag tilligger Helsetilsynet i fylkene.

Statens helsetilsyn finner imidlertid at Vegdirektoratets forslag til nye forskrifter og ny godkjenningsordning ikke ivaretar relevante krav til medisinsk- og redningsteknisk utrustning og innredning av ambulansebiler. Helsetilsynet anser det som viktig at også disse forhold ivaretas på en slik måte at befolkningen sikres forsvarlige ambulanse-tjenester med høy kvalitet og et mest mulig likeverdig tjenestetilbud. Samtidig finner Helsetilsynet at helsefaglige krav til ambulanser ikke er en naturlig del det regelverk som forvaltes av samferdselsmyndighetene. Nevnte hensyn var bakgrunn for at Statens helsetilsyn i sin tid fremmet forslag om at disse kravene skulle forskriftsfestes med hjemmel i helselovgivningen.

Med hilsen


Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39

Kopi:
Helsedepartementet
Sosial- og helsedirektoratet