Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi henviser til Deres brev av 25.02 d.a. om tannlegers rekvireringsrett av legemidler i reseptgruppe A til bruk i praksis. Vi er bedt om å vurdere spørsmålet om forskriften bør endres slik at tannleger får rett til å rekvirere flunitrazepam til bruk i praksis etter omklassifisering av dette legemidlet til gruppe A. Vi er også bedt særskilt om å vurdere potensiale for økt misbruk av flunitrazepampreparater som følge av forskriftsendringen som er foreslått. Helsetilsynet vurderte dette spørsmål i 2000, og vår konklusjon var at tannleger fortsatt hadde behov for å bruke flunitrazepam på bestemte indikasjoner i praksis.

Helsetilsynet har ikke noe tilsynserfaring som tilsier at dette ikke er forsvarlig. Vi har derfor ingen innvendinger til departementets forslag, og er enig at forskriften bør endres slik at tannleger får rett til å rekvirere flunitrazepam til bruk i praksis også etter omklassifiseringen til gruppe A.

Vi har heller ikke noe tilsynserfaring som tilsier at potensialet for økt misbruk av flunitrazepampreparater vil øke som følge av den foreslåtte forskriftsendringen.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Linda Grytten
rådgiver

 Kopi:
Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 8054 Dep, 0031 OSLO
Statens legemiddelverk, Sven Oftedals vei 8, 0950 OSLO

Saksbehandler: Linda Grytten, tlf.: 22 24 88 47