Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet er gjennom sin saksbehandling av utenlandsk helsepersonell som har tapt autorisasjon i annet nordisk land, avdekket at ved et av landets helseforetak manglet en rekke helsepersonell norsk autorisasjon.

I henhold til helsepersonelloven kreves særskilt tillatelse for å kunne virke som helsepersonell i Norge. Slik tillatelse er enten autorisasjon (§48) eller lisens (§49). Myndighet til å gi autorisasjon og lisens er delegert fra Sosial- og helsedirektoratet til Statens autorisasjonskontor jf helsepersonelloven § 53.

Helsetilsynet vil minne om at arbeidsgiver har plikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 til å forsikre seg om at helsepersonell som det inngås arbeidsavtale med har gyldig norsk autorisasjon eller lisens. Dersom arbeidsgiver ikke gjør det, vil det kunne oppstå situasjoner der utenlandsk helsepersonell arbeider i Norge til tross for at de har mistet autorisasjonen i hjemlandet uten at norske myndigheter har mulighet til å oppdage dette.

Helsetilsynet vil derfor be at landets helseforetak gjennomgår sine rutiner på dette området. Vi minner også om at helseforetakene har ansvar for dette selv om rekrutteringen skjer gjennom eventuelle vikarbyråer.

Med hilsen

 

Aud Nordal e.f.
fagsjef
Brynhild Braut
seniorrådgiver