Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Den vedlagte rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003, og beskriver utviklingen fra 2002 til 2003.

Konklusjonen er at det fortsatt er stort press på plassene i akuttavdelingene. Etter Helsetilsynets vurdering er belegget i psykiatriske akuttavdelinger fortsatt gjennomgående for høyt i forhold til hva avdelingene er dimensjonert for. Dette indikerer en uverdig og uakseptabel situasjon for mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Helsetilsynet vil derfor understreke nødvendigheten av at de ulike ansvarlige aktører griper fatt i problematikken igjen, slik at situasjonen endres.

Vi vil understreke at det er de regionale helseforetakenes ansvar å planlegge og sørge for et system av tjenester med tilstrekkelig kapasitet. Vi forventer at RHFene tar initiativ til og sørger for nødvendig oppfølging i regionen, slik at situasjonen bedres. Helsetilsynet i fylkene vil også følge opp lokalt.

Rapporten er også tilgjengelig på Helsetilsynets nettsted: www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
fagsjef
Linda Grytten
rådgiver

Saksbehandler: Linda Grytten, tlf.: 22 24 88 47

Kopi: Helsedepartementet Helsetilsynet i fylkene

Vedlegg:
Rapport: Fortsatt press på plassene. Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2003 og utvikling 2002-2003