Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til tidligere korrespondanse i saken senest kopi av vårt brev til ACOS AS av 10. mai 2005. Her orienterte vi om vurderingene i en tilsynssak overfor Horten kommune. Bakgrunnen for tilsynssaken var at en av brukerne av Horten kommunes hjemmetjenester døde i mai 2004. Dødsfallet førte også til at det ble innledet politietterforskning.  Horten kommunes hjemmetjenester benytter ACOS AS sitt CosDoc-system som elektronisk verktøy. 

Tilsynssaken ble avsluttet ved at Helsetilsynet i Vestfold rettet kritikk mot Horten kommune for brudd på helsepersonelloven § 16. Politietterforskningen ble avsluttet ved at Horten kommune ble ilagt et forelegg for overtredelse av Helsepersonelloven og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Grunnlaget for forelegget var bl.a. kommunens manglende opplæring av brukerne av dataprogrammet og kommunens manglende etablering av kontrollrutiner. Kommunen har vedtatt forelegget.

Statens helsetilsyn finner grunn til å presisere at vår tilsynssak ikke var rettet mot datasystemet CosDoc og at dette systemet derfor ikke ble undergitt en særlig vurdering fra tilsynets side. Under Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaken ble det for øvrig ikke avdekket feil eller mangler ved dataprogrammet CosDoc. Statens helsetilsyn er heller ikke kjent med at politiets etterforskning har avdekket dette.

ACOS AS har bedt om at Statens helsetilsyns presisering gjøres kjent fordi tidligere oppslag på våre nettsider kan tolkes slik at vi har foretatt en slik vurdering.
 
Fylkesmennene bes derfor om at den gjøres kjent på Fylkesmennenes internettsider og at kommuner og helseinstitusjoner blir gjort kjent med den.

Med hilsen

Lars E. Hanssen Gorm Are Grammeltvedt
fagsjef

 

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Advokat Svein Aage Valen


Saksbehandler: Gorm Are Grammeltvedt