Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Etablering Norsk pasientregister som et personidentifiserbart helseregister - høringsuttalelse

Datasystemet CosDoc

Forslag krav politiattest helsepersonell sosialpersonell - høringsuttalelse

Orientering at Statens helsetilsyn vurderer administrativ reaksjon helsepersonelloven

Tilsynssak - "hoftebruddsprosjektet"

Klage fra Aker Universitetssykehus HF - pålegg stansing prøvetaking forskningsprosjekt

Orientering at Statens helsetilsyn vurderer administrativ reaksjon helsepersonelloven

Forslag ny lov arbeids- velferdsforvaltningen tilpasninger visse andre lover - høringsuttalelse

Vurdering rapporten " Et magrere liv for løven?" - høringsuttalelse

NOU 2005:11 “Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet” – høring

Organisering blodbanktjenesten Norge – forprosjekt Helse øst - høringsuttalelse

Meldingskriterier kasusdefinisjoner liste over meldingspliktige sykdommer – høringssvar

NOU 2005:6 Samspill tillit - staten lokaldemokratiet - Lokaldemokratikommisjonen - høringsuttalelse

Forskrift kommunens oppgaver lov barneverntjenester - høringsuttalelse

Fjerning ordning merking legemidler varselstrekant - høringsuttalelse

Høringsnotat endringer pasientskadeloven m.m.

Rapport Statens helsetilsyn - "Pleie- omsorgstjenester på strekk - sammenstilling analysefunn erfaringer ulike tilsynsaktiviteter 2003 2004"

NOU 2005:9 Ressursbruk rettssikkerhet fylkesnemndene sosiale saker - høringsuttalelse

Forskrift internkontroll sosial- helsetjenesten forskrift lov sosiale tjenester m.v. - høringsuttalelse

Gjennomføringdirektiv 2001/1 9/EF - utvidet krav veiledet tjeneste - høringsuttalelse

Pålegg stansning

Forslag endringer psykisk helsevernloven pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

Høringsuttalelse vedrørende forslag forskrift register individbasert pleie- omsorgsstatistikk IPLOS

Nasjonal ROS- beredskapsanalyse innen helse – høringssvar

Utkast ny forskrift medisinsk utstyr - Høringsuttalelse

Fremtidig organisering LAR-tilbudet - Høringsmøte 22. august 2005

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Planer helsemessig sosial beredskap - varsel pålegg

Varsel - pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Revisjon totalforsvarsnemndene - høyringsuttale

Infeksjonskontrollprogram sykehjem kommunenes tuberkulosekontrollprogram - oppsummering

Forslag forskrift helsepersonells adgang å motta gave provisjon tjeneste eller annen ytelse tjenesten

Opptrappingsplanen psykisk helse 1999 - 2008 - veileder voksne kommunene - høring

Helsetjenester – møte Helseministeren 1. juli 2005

Pasientrettighetsloven - helsehjelp pasienter uten samtykkekompetanse - høringsuttalelse

Helsepersonells opplysningsplikt m.v. nødetater sosialtjeneste barnevernstjeneste

NOU 2005:3 "Fra stykkevis helt - en sammenhengende helsetjeneste" (Wisløff-utvalget) - høringsuttalelse

Forebygging kontroll legionellasmitte fra VVS-anlegg

Fylkesmannens ansvar samfunnstryggleik beredskap - Høyring vedrørande rapport frå arbeidsgruppe

Nasjonale faglige retningslinjer undersøkelse syn hørsel språk hos barn - høringsuttalelse

NOU 2005:1 God forskning - bedre helse - høyringssvar

Vedrørende medisinerstudenters befatning likdeler Ungarn

Rapport frå evalueringsutvalet flodbølgje-katastrofen – høyringssvar

Forskrift innsamling behandling helseopplysninger Forsvarets helseregister - Høringsuttalelse

Endringer alkohollovens forskrifter mv. - høringsuttalelse