Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helsedepartementets høringsbrev av 20. september 2005. Vi viser til vår høringsuttalelse av 20. august 2004 med uttalelse til Sosial- og helsedirektoratets rapport om personentydig pasientregister. Denne følger vedlagt. Ut over det som fremgår av denne har vi følgende merknader:
 
Det følger av utkast til forskrift om Norsk pasientregister § 2-1 at det foreslås at det er helsepersonell som har meldeplikt til registeret. Det følger av utkastet § 2-3 at virksomheten har ansvaret for at plikten oppfylles.

Slik det fremgår av forskriftens § 1-5 inneholder registeret opplysninger om personer som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Statens helsetilsyn har i behandling av tilsynssaker og i andre sammenhenger et sterkt fokus på de plikter som påhviler virksomheter helsetjenesten. Etter vår vurdering bør plikter som retter seg mot behandling mv, herunder meldeplikter, i virksomheter legges til virksomheten alene eller både virksomhet og helsepersonell. Etter vår vurdering bidrar dette til overholdelse av plikten. På dette grunnlag er vi av den oppfatning at meldeplikten bør ligge til virksomheten. Det vurderes ikke som nødvendig at det i tillegg skal gjelde en meldeplikt for helsepersonell.

Det fremgår av forskriftsutkastet § 2-4 siste ledd at Helsetilsynet i fylket skal varsles dersom meldingsskjemaet fortsatt er mangelfullt utfylt etter at dette først er tatt opp med avsender. Et mangelfullt utfylt meldeskjema kan være brudd på bestemmelser i forskriften. Dette er et forhold som faller inn under Statens helsetilsyns tilsynsområde og som vil kunne bli vurdert i en tilsynssak. Etter vår vurdering er det ikke nødvendig at det forskriftsfestes en plikt til å bringe et slik forhold inn for tilsynsmyndigheten.  

Med hilsen

Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Gorm Grammeltvedt
fagsjef

 


Saksbehandler: Gorm Grammeltvedt