Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev av 28. juli 2005 og vårt brev av 1. september. Dessuten viser vi til kontaktmøte med SLV 20. oktober hvor vi ba om å få avgi høringssvar etter fristen.

Våre erfaringer fra hendelsesbasert tilsyn viser gjennomgående at forskrivende leger i svært liten grad informerer pasienter om farene ved å kjøre bil etter inntak av legemidler som nedsetter kjøreevnen. I enda mindre grad blir førerkortforskriften fulgt opp ved innberetning til fylkesmannen der det er påkrevd.

Vi ser at det kan være mer hensiktsmessig med en mer nyansert informasjon og en tettere oppfølging av hver pasient fra forskrivende lege, men anser at det vil kreve store ressurser og vil ta lang tid før dette vil være innarbeidet hos legene. Før dette er på plass vurderer Statens helsetilsyn det slik at det vil det ha en svært uheldig signaleffekt å fjerne merkingen av legemidler med varselstrekant.

Med hilsen

Aud Nordal e.f
fagsjef
Svein Z. Bratland
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Svein Zander Bratland