Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til Barne- og familiedepartementets brev av 3. august.2005.

Vi ga generelle betraktninger om internkontroll i vår uttalelse til forslaget om å innføre krav om internkontroll i barneverntjenesten, jf. vårt brev av 17. desember 2004. Her vil vi derfor i hovedsak avgrense oss til å kommentere ordlyden i utkastet til forskrift.

Generelt støtter Helsetilsynet valget om å legge forslag til ny forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester tett opp til ordlyden i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (forskrift av 20.desember 2002 nr. 1731). Som departementet anfører vil det gjøre det enklere å etterleve forskriftskravene for kommunale ledere og andre som ivaretar oppgaver både etter helse- og sosiallovgivningen og barnevernloven.

Forskriften skal gjelde for kommunens oppgaver etter barnevernloven. I sosial- og helsetjenesten er det en felles forskrift som gjelder for både den kommunale sosialtjenesten og helsetjenesten og for spesialisthelsetjenesten. Da det ofte er de samme brukerne av kommunale og statlige tjenester synes det å fungere godt med harmoniserte regler om internkontroll.

Helsetilsynet har også merket seg at det i Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner er en egen bestemmelse om internkontroll, jf. § 10. For klargjøring av innholdet i internkontrollen vil Helsetilsynet vise til IS-1183 Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

§ 1 Formål

Helsetilsynet oppfatter at det bevisst er valgt en knapp formålstekst hvor det legges vekt på etterlevelsen av lov- og forskriftskrav. Departementet har derfor avveket fra hva som er tilfelle i formålsbestemmelsen til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Der er forsvarlige tjenester og systematisk styring og forbedringsarbeid vektlagt. En tredje mulighet kunne være å rette oppmerksomheten mot tjenestemottakerne, for eksempel ved at formålet var å sikre barn og unge rett hjelp til rett tid, mer i tråd med barnevernlovens formålsbestemmelse.  

Helsetilsynet har ikke sterke meninger om formålsbestemmelsens innhold, men mener departementets forslag mer bærer preg av å være en definisjon enn en dynamisk formålsbestemmelse som gir retning for kommunens internkontroll. Helsetilsynet mener systematisk styring og forbedringsarbeid er viktige mål for internkontrollen som bør komme tydelig fram.

§ 4 Innholdet i internkontrollen

Helsetilsynet har merket seg at departementet har foretatt en del justeringer fra den teksten som gjelder i forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, for å tilpasse teksten til barneverntjenesten og for lettere å kunne forstå innholdet. Helsetilsynet støtter i hovedsak de justeringer som er gjort.

Første ledd er sammenfallende. Når det gjelder innledningen til annet ledd har departementet lagt innholdspliktene til lederen av barneverntjenesten, jf. lov om barneverntjenester § 2-1 tredje ledd. Helsetilsynet oppfatter at dette er for å tydeliggjøre at barnevernleder også har ansvaret for at internkontrollen fungerer. Helsetilsynet vil likevel anbefale at det benyttes en lignende formulering som i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten – ”den/de ansvarlige for barneverntjenesten”. Det at det skal være en egen leder av barneverntjenesten fritar ikke kommunens øverste ledelse fra pliktene til å sikre en forsvarlig internkontroll. En fungerende internkontroll er et ansvar som påhviler kommunens ledelse, også når det gjelder barneverntjenesten. Dessuten kan det være en fare for at barnevernleder i en del kommuner er gitt så vidt begrenset administrativt ansvar at det kan være vanskelig å ivareta alle oppgavene regulert i § 4.

§ 4 annet ledd a)

Helsetilsynet oppfatter at den klarere plasseringen av ansvar og myndighet hos leder, sammen med en framheving av organiseringen, gjør at det ikke eksplisitt er presisert fordelingen av ansvar, oppgaver og myndighet. Ut fra betraktningene nevnt foran vil Helsetilsynet likevel anbefale at følgende setning tas med: ”Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt”. 

§ 4 annet ledd b)

Helsetilsynet støtter presiseringen av at arbeidstakerne ikke bare må ha tilgang til gjeldende lover og forskrifter, men også ha kunnskap om innholdet i aktuelt regelverk. 

§ 4 annet ledd c)

Helsetilsynet vil anbefale at begrepene kunnskap og ferdigheter, som er brukt i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, brukes framfor begrepet kompetanse, da dette begrepsinnholdet er mangetydig.  Dessuten framstår andre del av setningen litt løsrevet, slik at det ikke klart framgår at bestemmelsen pålegger ansvarlige for barneverntjenesten å sørge for at arbeidstakerne har kompetanse om barneverntjenestens internkontroll.

Helsetilsynet har følgende forslag:

”sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utøve barnevernfaglig arbeid, herunder gjennomføre og etterleve barneverntjenestens internkontroll”.  

§ 4 annet ledd d)

Helsetilsynet støtter at departementet her har innbefattet også oppdragstakere, da det ellers er fare for at personer uten klare arbeidstakerkontrakter faller utenfor.

Kommunen må gjennom avtaler med oppdragstakerne sikre at de gjøres oppmerksomme på informasjonsplikten som følger av bestemmelsen. Det bør framgå av merknader til forskriften.

§ 5 Dokumentasjon

Helsetilsynet støtter de endringene som er gjort fra internkontrollforskriften i sosial- og helsetjenesten. Det gjelder både begrepet må kunne framfor skal, og forenklingen i siste del av første ledd.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f
avd.direktør
Alf Sverre Johnson
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Alf Sverre Johnson

Kopi:
Fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet