Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til departementets brev av 18. mars 2005, hvor høringsinstansene ble bedt om eventuelle merknader til forskriftsutkastet innen 20. juni 2005.

Vi beklager at tilsynets merknader til utkastet ikke er gitt innen fristen.

Etter avtale med avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen i departementet tillater vi oss likevel å komme med noen synspunkter etter fristen.

Det sentrale spørsmål for Statens helsetilsyn er om foreliggende forskriftsutkast er et egnet verktøy for å sikre etterlevelse av gaveforbudet i helsepersonelloven § 9.

I likhet med departementet ser vi at det kan være behov for å klargjøre hva som menes med ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse”, jf. helsepersonelloven § 9 første ledd. I så måte er opplistingen i forskriftsutkastets § 3 første ledd klargjørende. Statens helsetilsyn ser ikke behov for å bygge ut listen ytterligere.

Forskriftsutkastets § 3 annet ledd oppfatter vi ikke som klargjørende i forhold til lovteksten. Innholdet i skjønnstemaet ”egnet til å påvirke” er ikke forsøkt klargjort i forskriftsteksten.

Selv om gavebegrepet er beskrevet nærmere i forskriftsteksten, finner vi derfor ikke at forskriftsutkastet § 3 i særlig grad er egnet til å klargjøre hva slags gaver mv. helsepersonell kan motta, da forskriften ikke gir helsepersonellet veiledning om hvordan begrepet ”egnet til å påvirke” skal forstås.

Øvrige bestemmelser i forskriftsutkastet oppfatter vi, med unntak for § 1, kun er gjentakelse av lovens ordlyd. Når det gjelder formålsbestemmelsen i § 1 finner vi grunn til å stille spørsmål ved hva som er tanken bak begrepet ”økt tillit”. Begrepet ”økt tillit” må etter vår oppfatning språklig sett bety en høyere grad av tillit enn slik tillit som følger av formålsbestemmelsen i helsepersonelloven § 1. Begrepet ”økt tillit” er etter vår oppfatning uheldig, og bør derfor ikke benyttes. Det sentrale må etter tilsynets oppfatning være å legge til rette for etterlevelse av gaveforbudet i helsepersonellet i helsepersonelloven § 9, slik at tilliten til helsetjenesten opprettholdes.

Som nevnt innledningsvis stiller Statens helsetilsyn spørsmål ved hva som er et egnet verktøy for å sikre etterlevelse av helsepersonelloven § 9.

I møte med departementet i startfasen av forskriftsarbeidet orienterte Statens helsetilsyn om at vi har hatt relativt få tilsynssaker som gjelder helsepersonelloven § 9. De få sakene vi har hatt viser imidlertid at helsepersonell har relativt lav bevissthet om de hensyn som begrunner gaveforbudet i § 9. Et formål med det arbeidet som nå pågår må derfor være å øke bevissthetsnivået både til helsepersonell og til ledere i helsetjenesten om innholdet i § 9 og behovet for en streng etterlevelse av bestemmelsen.

I et slikt perspektiv er det etter vår oppfatning grunn til å stille spørsmål ved om en forskrift er det best egnede virkemiddel.

Etter tilsynets oppfatning er det grunn til å stille spørsmål ved om et rundskriv som enda mer i detalj sier noe om forståelsen av helsepersonelloven § 9 vil være et mer egnet virkemiddel, eventuelt at det utarbeides et rundskriv i tillegg til forskriften.

I et eventuelt rundskriv bør det, i tillegg til å redegjøres for forståelsen av § 9, pekes på arbeidsgivers ansvar for å ha et internkontrollsystem som sikrer at ansatte i virksomhetene etterlever lovpålagte plikter mv. Etter tilsynets oppfatning er det svært viktig at fokuset i saker som gjelder gaver mv. primært er rettet mot systemer og ledelsen. Når det er snakk om å stå i mot press om ulike typer ytelser fra industrien, er det ikke først og fremst helsepersonellets integritet som er tema, men om det er etablert systemer i både store og små virksomheter som forhindrer at det oppstår bindinger mellom enkeltpersonell og industri som kan få uheldige konsekvenser for helsetjenesten.

Sett i lys av tilsynets stadige fokus på systemer på en rekke områder, vil et initiativ fra departementet i forhold til gaveproblematikken være en god anledning til å presisere hva som ligger i internkontrollkravet i tilsynsloven § 3, jf. internkontrollforskriften. 

Dersom ønskelig vil vi kunne bidra i forbindelse med utarbeiding av et eventuelt rundskriv.

Med hilsen


Geir Sverre Braut
fung. direktør
Jostein Vist jr.
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Jostein Vist jr., tlf. 21 52 99 25