Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat med utkast til forskrifter i forbindelse med gjennomføring av direktiv 2001/19-/EF i norsk rett. Forskriften inneholder et utvidet krav til veiledet tjeneste for å få adgang til å utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege innenfor trygdeordningen.

Statens helsetilsyn oppfatter utkastet slik at endringene i forskriften først og fremst vil berøre SAFH som godkjenningsorgan og RTV som kontrollerende organ for trygdeytelser. Utkastet vil ikke ha direkte betydning for Helsetilsynets tilsynsfunksjon. Det nye regelverket har imidlertid bestemmelser om hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles til allmennpraktiserende leger, og dermed kvaliteten i helsetjenesten. Vi har derfor funnet det hensiktsmessig at tilsynsmyndigheten uttaler seg om utkastet.

Statens helsetilsyn er i det vesentlige enig i departementets utkast til forskrift. Ordningen er med på skjerpe vilkårene for rett til trygderefusjon for allmennleger, og er dermed etter vår mening et viktig ledd i arbeidet med å dyktiggjøre leger til allmennmedisinsk virksomhet.

Departementet legger til grunn at forhold knyttet til veileders kompetanse og kvalifikasjoner bør omtales i det sentrale avtaleverket mellom KS og Dnlf, eventuelt i retningslinjer som gis av Sosial- og helsedirektoratet (jf. side 29 i notatet). Statens helsetilsyn er enig i dette.

Departementet uttaler seg detaljert om forslag til obligatorisk kurs for lege som er under veiledning i den kommunale allmennlegetjenesten (jf. pkt. 5.4). Statens helsetilsyn mener at det på samme måte bør settes opp rammer for veileders kompetanse og kvalifikasjoner. Selv om vi ser det ønskelig at veileder er spesialist i allmennmedisin, innser vi at Norge ikke kan stille strengere krav til veileder enn de øvrige landene. En forutsetning bør likevel være at veileder hat adgang til å utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege for trygdens regning.

Om lokalisering av veiledet tjeneste sier utkastet på side 25 at denne kan gjennomføres ved at legen selv søker seg til, eventuelt vikarierer i, en ledig fastlegehjemmel på hel-/ eller deltid. Slik vi ser det åpner dette opp for at lege, som skal ha veiledet tjeneste, i prinsippet ikke behøver å være samlokalisert med sin veileder. Dette mener vi er uheldig. Det bør være et krav at den som veiledes arbeider ved samme legesenter som veileder.

Med hilsen

Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Anneke Borgli
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Anneke Borgli
Helsefaglig saksbehandler: Svein Zander Bratland