Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vårt brev til Helsetilsynet i fylkene av 18. juni 2004, samt vedlagte brev til landets kommuner og helseforetak av dagens dato.

Både gjennom tilsynssaker og resultatene fra Helsetilsynets kartleggingsundersøkelse i 2004 er det avdekket at arbeidsgivere i mange tilfeller ikke har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells faglige kvalifikasjoner og skikkethet. Etter vår vurdering er det derfor behov for å følge opp dette fortsatt.

Statens helsetilsyn ber derfor om at Helsetilsynet i fylkene ved opprettelse av tilsynssaker overfor helsepersonell som har vært ansatt i mindre enn 1 år, rutinemessig innhenter opplysninger om hvilke kontroller arbeidsgiver ved ansettelse foretok for å sikre at helsepersonellet var kvalifisert til stillingen. Videre ber vi Helsetilsynet i fylket om å vurdere, og å følge opp eventuelle pliktbrudd overfor arbeidsgiver på dette området.    

Med hilsen


Lars E. Hanssen Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

 


Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Saksbehandler: Bjørn Jamtli