Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til høringsutkast fra Helse- og omsorgsdepartmentet av 5. juli 2005 med høringsfrist innen 15. oktober.

Endring av internkontrollforskriften

Statens helsetilsyn tilslutter seg forslaget i høringsutkastet. Forslaget innebærer en harmonisering av styring og internkontrollkrav til virksomheter som yter tjenester etter sosialtjenesteloven uavhengig av om de er kommunale eller private virksomheter, og uavhengig av om kravet til internkontroll overfor tjenestene fra private tjenesteytere har et kontraktsrettslig grunnlag i avtaler med kommunene som kjøper tjenester fra virksomhetene.

Det utvidete kravet til internkontroll vil bidra til å tydeliggjøre disse private virksomhetenes ansvar for en helhetlig styring og kontroll uavhengig av om tjenestemottakeren oppholder seg der på eget tiltak eller etter vedtak fra kommunen, og sikrer at myndighetskravene til virksomhetene, jf. sotjl. § 7-11, trekkes aktivt inn i styringen av virksomheten.

Endring av forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 3

Helsetilsynet ser positivt på forslaget om at bestemmelsene om tilsyn med private rusinstitusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester reguleres i en mer generell bestemmelse der omfang og antall tilsyn kan skje utfra en risiko- og sårbarhetsvurdering, og ikke utfra kravet om et fast antall besøk pr. år. Vi ser også at forskriftendringen åpner for en systemtilnærming på lik linje med tilsyn med andre virksomheter forankret i sosialtjenesteloven, og dette er en harmonisering vi støtter.

Selv om kravet til et visst antall besøk faller bort, er vi, av hensynet til beboernes rettssikkerhet, opptatt av at forskriftendringen ikke må føre til en reduksjon på tilsynsressurser i fylkesmannsembetene. Tilsynet med denne type virksomheter vil fortsatt kreve personalressurser i embetene når vi skal legge en risiko- og sårbarhetsvurdering til grunn. Statens helsetilsyn er derfor tilfreds med at det i høringsutkastet ikke er lagt inn en forutsetning om at forskriftendringen skal medføre innsparing av ressurser, men synes å forutsette at et forsvarlig tilsyn med disse virksomhetene fortsatt vil kreve ressurser fra fylkesmannsembetene.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Elizabeth Loe Tollefsen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Elizabeth Loe Tollefsen