Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til Departementets tildelingsbrev for 2004 der Helsetilsynet blir bedt om å følge opp hvordan de utarbeidede retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase blir fulgt opp.

Helsetilsynet gjennomførte høsten 2004 en skriftlig spørreundersøkelse ved landets helseforetak. Helsetilsynets brev av 6. juli 2000 sendt til landets sykehus etter den såkalte bærumsaken, var vedlagt kartleggingsskjemaet. Brevet inneholdt en orientering om prinsippene for lindrende sedering i terminal fase ved kreftsykdom. Vi håpet med det at kartleggingen dermed også skulle ha en læringseffekt.

På grunnlag av de svarene som kom inn, har Helsetilsynet utarbeidet en rapport som følger vedlagt.

Som det fremgår av rapporten, tyder svarene fra helseforetakene på at det:

  • ikke skilles klart mellom lindrende sedering og lindrende behandling som kan virke sederende
  • er stor bevissthet om de medisinske premissene for å gi lindrende sedering,
    men liten for at pasientens samtykke er nødvendig
  • er uklarhet om hvem som er ansvarlig for behandling med lindrende sedering
  • er uklarhet om hvem som skal dokumentere gitt behandling i journalen og hvor ofte det skal gjøres.

Helsetilsynet er klar over at det er knyttet store feilkilder til den typen kartlegging vi har gjennomført. Vi mener likevel at det er grunn til å merke seg de forhold som er nevnt ovenfor, spesielt siden Helsetilsynets brev av 6. juli 2000 var vedlagt.

Helsetilsynet distribuerer også den vedlagte rapporten til alle helseforetakene som var med i spørreundersøkelsen. Vi gir på den måten tilbakemelding om vår vurdering av svarene.

Med hilsen


Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Grethe Hellstrøm Hoddevik
seniorrådgiver

 

Kopi: Helsetilsynene i fylkene

Saksbehandler: Grethe Hellstrøm Hoddevik