Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Folkehelseinstituttets brev av 26. september 2005 der høringsinstansene bes kommentere de utsendte forslag til 1) kriterier for meldingsplikt av smittsomme sykdommer og 2) kasusdefinisjoner for Meldesystemet for smittsomme sykdommer. I tillegg ønskes også innspill til forslagene til endringer i listen over meldepliktige sykdommer.

Helsetilsynet har ingen kommentarer når det gjelder medisinskfaglig innhold i de foreslåtte meldingskriteriene og kasusdefinisjonene. Det samme gjelder de foreslåtte endringer for meldepliktige sykdommer.

I utformingen av de endelige dokumentene for meldingskriterier og kasusdefinisjoner mener vi det er en fordel om innledningsteksten i dokumentene har med hvilken forskrift meldeplikten er hjemlet i. Dette kan også bidra til å gjøre hele dokumentet mer selvforklarende, - og vise forankringen i lovbestemte plikter for helsepersonell. Vi tror også det i meldekriteriedokumentet kan være gunstig med en kort omtale av hva som menes med kasusdefinisjoner og i tillegg vurdere om innledningen kan gjøres noe lettere i språklig sett. Det tror vi ville være gunstig i forhold til alle dem som skal være brukere av dette viktige dokumentet.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Merete Steen