Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev datert 09.mai 2005 der det bes om høringsuttalelse av høringsutkastet til retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

De foreslåtte retningslinjene er oversiktlige og selvforklarende og bærer preg av et grundig forarbeid både i fra arbeidsgruppene innen syn, hørsel og språk, og i fra kunnskapsgrunnlaget. Ut i fra dette er Statens helsetilsyn sin vurdering at man har klart å utarbeide gode, nye retningslinjer innen områder som er svært viktige for screening og oppfølging av barn. Dermed bør man i større grad kunne oppdage de barn som viser en unormal utvikling tidligere enn tilfellet er i dag, og sikre at disse får en tidligere henvisning til hjelpeapparatet. Dette er særdeles viktig når det gjelder syns- og hørselsproblemer hos barnet.

Det er spesielt gledelig at man legger opp til tidlig otoakustiske emisjoner (OAE) screening av hørsel, noe som bør føre til en bedre standardisering av hørselsscreening enn tilfellet er i dag. Dette innebærer en bedre kvalitetssikring av undersøkelsene. Alt dette har en positiv innvirkning på barnet, men også for familien rundt barnet som dets omsorgsenhet.

Statens helsetilsyn har en merknad i forhold til at spesialisthelsetjenesten vil få ansvaret for den første hørselstestingen ved bruken av OAE. Høringsutkastet har påpekt at de tradisjonelle distraksjonstester skal opprettholdes inntil OAE er etablert. Det blir likevel en særlig utfordring å sikre at barn som ikke fødes på sted med OAE blir fulgt opp på lik linje med andre barn. Dette gjelder barn som fødes hjemme, på fødestuer og en del fødeavdelinger der OAE ikke er tilgjengelig. Ansvar for hvem som skal sørge for at disse barna blir oppfulgt må klargjøres. Ellers vil man kunne risikere ulik praksis etter hvor man bor i landet, og dermed ulik kvalitet på screeningen.

Med hilsen


Jørgen Holmboe e.f
avdelingsdirektør
Geir Stangeland
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Geir Stangeland, tlf.: 21 52 99 49