Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra Statens helsetilsyn av 4. april 2005 og Deres redegjørelse av hhv. 25. april og 10. juni 2005 vedrørende utarbeidelse av planer for helsemessig og sosial beredskap. Det vises videre til vår telefaks til Helse Fonna HF av 22. juli 2005.

Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b oppstiller krav om at regionale helseforetak og sykehus skal utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap. Krav til innholdet i beredskapsplanene fremgår av forskrifl av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Statens helsetilsyn kan i hht. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 7-2, ref. tilsynsloven § 5, gi pålegg til virksomheter som drives i strid med gjeldende regelverk. Bestemmelsene lyder:

 § 7-1. Pålegg
Dersom helsetjenester som omfattes av denne loven drives på en måte som er i strid med loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, og dr antas å kunne ha skadelige følger for pasienter, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene. Dersom Statens helsetilsyn finner det nødvendig, kan det gis pålegg om stenging av helseinstitusjonen.

Pålegg som nevnt i første ledd skal inneholde en frist for når retting skal være utført.

Pålegg som nevnt i første ledd kan påklages til eller om gjøres uten klage etter reglene iforvaltningsloven kapittel VI av det departementet Kongen bestemmer. Klagen skal gis oppsettende virkning, hvis ikke Statens helsetilsyn bestemmer at vedtaket straks skal iverksettes.

 § 7-2. Tvangsmulkt
I pålegg etter loven her kan Statens helsetilsyn fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling avpålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Statens helsetilsyn kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Fristen for å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap var i hht. § 1 i forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, satt til 1. juli 2003.

Helse Fonna HF har i sin redegjørelse til Statens helsetilsyn av 10. juni 2005 opplyst at nytt planverk for helsemessig og sosial beredskap i tråd med gjeldende regelverk ville foreligge godkjent pr. 20. juni 2005. Helsetilsynet har imidlertid ikke mottatt noen bekreftelse på at planverket er ferdigstilt og godkjent.

Statens helsetilsyn finner etter dette å legge til grunn at Helse Fonna HP ikke har planer for helsemessig og sosial beredskap i tråd med bestemmelsene i lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2, spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b og bestemmelsene i forskrifl av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Statens helsetilsyn vurderer at mangel på beredskapsplaner kan ra skadelige følger for pasienter og andre.

Som en konsekvens av ovennevnte varsler Statens helsetilsyn med dette at vi vurderer å gi Helse Fonna HP pålegg i hht. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 7-2 dersom helseforetaket ikke har utarbeidet planer for helsemessig og sosial beredskap innen 1. oktober 2005. Dette varselet er gitt i medhold av forvaltningsloven § 16.

Statens helsetilsyn ber samtidig om en snarlig redegjørelse for når helseforetakets planer for helsemessig og sosial beredskap vil foreligge. Dersom tilfredsstillende svar ikke foreligger innen 1. oktober 2005 kl. 12.00 vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart.

Med hilsen


Geir Sverre Braut
fung. direktør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 


Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39

Kopi:
Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Vest RHF
Helsetilsynet i Rogaland
Sosial- og helsedirektoratet