Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra Statens helsetilsyn av 4. april 2005 og Deres redegjørelse av 28. april 2005 vedrørende utarbeidelse av planer for helsemessig og sosial beredskap.

Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1b oppstiller krav om at regionale helseforetak og sykehus skal utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap. Krav til innholdet i beredskapsplanene fremgår av forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Statens helsetilsyn kan i hht. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 7-2, ref. tilsyns loven § 5, gi pålegg til virksomheter som drives i strid med gjeldende regelverk. Bestemmelsene lyder:

§ 7-1 Pålegg
Dersom helsetjenester som omfattes av denne loven drives på en måte som er i strid med loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, og driften antas å kunne ha skadelige følger for pasienter, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene. Dersom Statens helsetilsyn finner det nødvendig, kan det gis
pålegg om sten ging av helseinstitusjonen.

Pålegg som nevnt i første ledd skal inneholde en frist for når retting skal være utført.

Pålegg som nevnt i første ledd kan påklages til eller omgjøres uten klage etter reglene iforvaltningsloven kapittel VI av det departementet Kongen bestemmer. Klagen skal gis oppsettende virkning, hvis ikke Statens helsetilsyn bestemmer at vedtaket straks skal iverksettes.

§ 7-2. Tvangsmulkt
I pålegg etter loven her kan Statens helsetilsyn fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling avpålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Statens helsetilsyn kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Fristen for å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap var i hht. § 1 i forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, satt til 1. juli 2003.

Helse Nordmøre og Romsdal HF har i sin redegjørelse til Statens helsetilsyn av 28. april 2005 opplyst at helseforetaket har utarbeidet planverk for de fleste områder, men at det mangler planer for forsyningssikkerhet. Under pkt. 6 om operativ ledelse ved kriser og katastrofer er det opplyst at helseforetakets katastrofeplaner har dette på plass men at helseforetaket mangler planer for andre krisesituasjoner.

Den 7. juni 2005 kontaktet saksbehandler ved Statens helsetilsyn, kvalitetskoordinator og beredskapsansvarlig ved Helse Nordmøre og Romsdal HF, Gunnar Watn om dette. Watn bekreftet da at helseforetaket hadde godkjente katastrofeplaner, men at man manglet planverk i tråd med kravene i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Statens helsetilsyn finner etter dette å legge til grunn at Helse Nordmøre og Romsdal HF ikke har planer for helsemessig og sosial beredskap i tråd med bestemmelsene i lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2, spesialisthelsetjenesteloven § 2-1b og bestemmelsene i forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Statens helsetilsyn vurderer at mangel på beredskapsplaner kan få skadelige følger for pasienter og andre.

Som en konsekvens av ovennevnte varsler Statens helsetilsyn med dette at vi vurderer å gi Helse Nordmøre og Romsdal HF pålegg i hht. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 7-2 dersom helseforetaket ikke har utarbeidet planer for helsemessig og sosial beredskap innen 1. oktober 2005. Dette varselet er gitt i medhold av forvaltningsloven § 16.

Statens helsetilsyn ber samtidig om en snarlig redegjørelse for når helseforetakets planer for helsemessig og sosial beredskap vil foreligge. Dersom tilfredsstillende svar ikke foreligger innen 1. oktober 2005 kl. 12.00 vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart.

Med hilsen


Geir Sverre Braut
fung. direktør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39

Kopi:
Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Midt-Norge RHF
Helsetilsynet i Møre og Romsdal
Sosial- og helsedirektoratet