Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn oversender rapporten ”Pleie- og omsorgstjenester på strekk – sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004”.

Gjennom en bred vurdering og drøfting av funn og erfaringer fra tilsyn ønsker Helsetilsynet å bidra til å beskrive situasjonen i deler av den kommunale sosial- og helsetjenesten, og å peke på potensielt sårbare områder med risiko for svikt i et tilsynsperspektiv; det vil si områder der det synes å være fare for at tjenestene ikke fyller krav fastlagt i lov og forskrift.

Rapporten inngår i Helsetilsynets aktiviteter knyttet til områdeovervåking, som er tilsyn med overordnet perspektiv. Hensikten med områdeovervåking er å sammenstille og analysere informasjon fra ulike kunnskapskilder, både egne og andres, for å kunne si noe om eller å reise spørsmål knyttet til forholdet mellom befolkningens helsemessige og sosiale behov og det tjenestetilbudet de får.

Vi peker i rapporten på tre områder der vi på bakgrunn av funn og erfaringer fra tilsyn mener sårbarheten og risikoen for svikt er betydelig i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

For det første kan omfanget, det vil si antall tjenestemottakere, og mangfoldet av behov i seg selv være et sårbart område i pleie- og omsorgstjenesten. Alle tjenestemottakerne har avhengig av alder, kjønn, boligsituasjon og årsak til hjelpebehov rett på individuelt tilpassede tjenester; kommunens ledelse har ansvar for at tjenestetilbudet er tilpasset den enkelte og faglig forsvarlig. At noen grupper av tjenestemottakere, for eksempel personer med psykiske lidelser, har behov for tjenestetilbud med et annet innhold og en annen innretning enn flertallet, krever kreativitet og løsningsorientering fra virksomhetsledelsen sin side; det er behovene som skal danne grunnlag for løsningene, ikke omvendt. Sårbarheten synes særlig å være knyttet til bemannings- og kompetansesituasjonen; det dreier seg om å sikre en stabil bemanning med tilstrekkelig kompetanse til å møte faglige utfordringer som mange ganger er sammensatte og kompliserte.

På bakgrunn av tilsyn synes også samhandling og koordinering mellom ulike instanser og aktører i sosial- og helsetjenesten å være et sårbart område. I mange tilfeller er koordinering en nødvendig forutsetning for forsvarlig tjenesteyting til brukergrupper med sammensatte behov.

Det tredje område der sårbarheten fortsatt synes å være betydelig, er styring og ledelse av virksomheten. Funn og erfaringer fra tilsyn viser at mange kommuner kan dokumentere at de arbeider jevnt og trutt med utviklings- og forbedringsarbeid for å sikre god styring av virksomheten; det er tilsynsmyndigheten godt fornøyd med. Det gjenstår imidlertid arbeid i de fleste kommunene knyttet til å omsette det planlagte i praksis og til å gjøre styringssløyfene kjent for medarbeiderne. Særlig synes det som om utviklingen av systemer for avvikshåndtering er kommet forholdsvis kort. Avvikshåndtering dreier seg i prinsippet om å lære av feil og uheldige hendelser; det dreier seg om å se uheldige hendelser som en mulighet for læring og forbedring. Tilsynserfaringene både fra pleie- og omsorgstjenesten, og fra andre deler av sosial- og helsetjenesten, har avdekket at virksomhetene ikke følger tilstrekkelig systematisk med på prosesser der det er risiko for at feil kan oppstå og hvor konsekvensene av svikt er spesielt store. Virksomhetene synes heller ikke å rette tilstrekkelig oppmerksomhet mot hva som kan og bør gjøres for å hindre slik svikt.

Systematisk styring og ledelse av virksomheten er en grunnleggende forutsetning for å kunne gi faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og å sikre befolkningen de tjenestene den har behov for og rett til etter sosial- og helselovgivningen. Dette er kommunens ansvar og en betydelig utfordring sett i lys av det mangfold som preger den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har igangsatt ulike aktiviteter basert på de funn og erfaringer som er presentert i den foreliggende rapporten:

  • I 2005 gjennomfører fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene landsomfattende felles tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester, og det er særlig tjenestetilbudet til voksne med sammensatte og langvarige behov for tjenester som er i fokus for dette tilsynet.
  • Fylkesmennene skal i 2005 også gjennomføre landsomfattende tilsyn med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.
  • I 2006 skal det gjennomføres landsomfattende tilsyn med habiliteringstjenestene, og med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere.
  • I 2006 starter Statens helsetilsyn dessuten forberedelsene til landsomfattende tilsyn med legemiddelbehandling av eldre.

Statens helsetilsyn legger til grunn at ansvarlige instanser, på statlig og kommunalt nivå, merker seg tilsynsmyndighetens vurderinger og vurderer behovet for oppfølging innen sitt eget ansvarsområde. Forhåpentligvis kan rapporten gi de ulike virksomhetene innspill og impulser til eget forbedringsarbeid.

Med hilsen

Lars E. Hanssen Bente Kr. Smedbråten
seniorrådgiver

 


Kopi:  Landets kommuner
Sosial- og helsedirektoratet
Kommunenes sentralforbund

Saksbehandler: Bente Smedbråten