Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innledning

Statens helsetilsyn viser til Barne- og familiedepartementets brev av 23. juni 2005 hvor departementet ber om uttalelse til Fylkesnemndutvalgets utredning NOU 2005:9 om Ressursbruk og rettssikkerhet i Fylkesnemndene for sosiale saker, med frist 14. oktober 2005.

Det meste av utredningen gjelder behandling av saker etter lov om barneverntjenester, og Helsetilsynet går i denne høringsuttalelsen ikke nærmere inn på disse temaene i utredningen.

I kapittel 21 har utvalget drøftet bestemmelser om tvang utenfor barnevernet: i sosialtjenesteloven og smittevernloven, som berøres av lovutkastet. I denne høringsuttalelsen tar vi for oss to forhold som vi ønsker å kommentere:

  • Klagesaker etter sosialtjenestelovens kapittel 4A.
  • Saksbehandlingsregler for smittevernsnemndene

Klagesaker etter sosialtjenestelovens kapittel 4A

I høringsnotatets forslag til lovendring i sosialtjenesteloven er det ikke kommentert i merknadene at det i sosialtjenestelovens § 4A-11 ikke henvises til hele kapittel 9 i sosialtjenesteloven, men til bestemte paragrafer i kapitlet. Dette bør omtales i merknadene i det nye lovforslaget.

Når det gjelder bestemmelser om tidsfrister for når forhandlingsmøte skal holdes, er disse sakstypene heller ikke nevnt i lovutkastets § 16 første ledd. Da disse sakene gjelder vedtak som har betydning for ivaretakelse av grunnleggende behov, er det viktig at saksbehandlingen i barne- og sosialnemnda skjer innen kort tid. Slik lovforslaget er utformet, kan konsekvensen bli at rus og barnevernssakene generelt blir prioritert før klagesaker etter sosialtjenestelovens kap. 4A. De stedlige tilsynene gjennomføres ikke før vedtaket er behandlet av nemnda. Forhandlingsmøte i disse sakene bør holdes innen 14 dager. Pr. i dag er det, så langt Helsetilsynet kjenner til, få saker hjemlet i sotjl. §§ 4A-7,4A-11 og 4A-12 som bringes inn for nemnda. En slik bestemmelse vil derfor ha liten kostnadsdrivende effekt.

Saksbehandlingsregler for smittevernsnemndene

Fylkesnemndutvalget anbefaler at saksbehandlingsbestemmelsene i saker etter smittevernloven beholdes som i dag og at det tas inn en henvisning til Lov om barne- og sosialnemndene, slik at denne loven får anvendelse når ikke annet er bestemt i smittevernloven.

Etter gjeldende rett gjelder reglene i sosialtjenesteloven kap. 9 for smittevernnemndas myndighet i den utstrekning ikke annet følger av smittevernloven. Etter Helsetilsynets mening er det viktig å være oppmerksom på at smittevernloven på mange måter er en beredskapslov, og hvor det kan være aktuelt med øyeblikkelige vedtak for å hindre smitteoverføring. Utkastet til lov om barne- og sosialnemndene synes i svært liten grad vurdert i forhold til hvilke saksbehandlingskrav som må ivaretas av hensyn til smittevernet og den enkeltes krav til sikkerhet og rettssikkerhet. Etter hva Helsetilsynets kan se, er det svært vanskelig å se sammenhengen mellom saksbehandlingsreglene etter utkastet til lov om barne- og sosialnemndene og smittevernloven. Det bør etter Helsetilsynets mening klargjøres hvilke saksbehandlingsregler som etter den nye loven er relevante og har betydning ved avgjørelse av spørsmål om tvungen undersøkelse, kortvarig isolering og isolering i sykehus etter smittevernloven §§ 5-2 og 5-3. Det er i denne forbindelse også viktig å være oppmerksom at det fattes svært få vedtak og at det kan være behov for øyeblikkelig vedtak i beredskapssituasjoner hvor også rettsikkerheten til den enkelte må ivaretas. Det bør i et slikt perspektiv være klart hvilke saksbehandlingsregler som gjelder.

Helsetilsynet finner videre grunn til å stille spørsmål ved den foreslåtte endring av smittevernloven § 5-7. Etter Helsetilsynets mening er det uheldig at kravet om umiddelbart vedtak etter drøftinger i nemnda bortfaller, og at dette synes erstattet med vedtak snarest mulig og senest innen 2 uker (eller senere hvis dette ikke er praktisk mulig). Etter Helsetilsynets mening bør endringer av saksbehandlingsreglene for smittevernnemnda vurderes nærmere av hensyn til smittevernberedskapen før man foreslår endringer som vil kunne ha betydning for et effektivt smittevern.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Sverre Nesheim
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Sverre Nesheim