Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til tidligere korrespondanse i prosjektet.

Vedlagt følger kopi av brev til Gurkipal Singh og Knut Strømsøe hvor det orienteres om at Statens helsetilsyn vurderer administrativ reaksjon etter helsepersonelloven § 56. I forbindelse med avslutningen av tilsynssaken, vil Statens helsetilsyn også vurdere om det foreligger brudd på helselovgivningen fra foretakets side.

Statens helsetilsyn har vurdert sykehusets klage på vårt pålegg om stansing av prosjektet. Vedtaket om stansning opprettholdes, og klagen er ved brev av dags dato oversendt Arbeids- og sosialdepartementet for endelig klagebehandling.

Den 30. september 2005 begjærte Statens helsetilsyn overfor Oslo politidistrikt påtale mot Gurkipal Singh, Knut Strømsøe og Aker Universitetssykehus HF. Aker Universitetssykehus HF er orientert om dette ved telefon den 2. desember 2005.

Dette til orientering.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Med hilsen

Gorm Are Grammeltvedt e.f.
fagsjef
Hanne Knudsen
 rådgiver

 


Saksbehandler: Hanne Knudsen