Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev av 25. november 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet der høringsinstansene bes uttale seg om en utvidelse av meldeplikten til MSIS- og Tuberkuloseregisteret til også å gjelde bærertilstander for tre typer av resistente bakterier. De aktuelle bakteriene er meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), penicillinresistente pneumokokker og vancomycinresistente enterokokker.

Helsetilsynet er enig i de argumentene som fremføres til fordel for en slik utvidelse av meldeplikten og støtter den foreslåtte endringen i merknaden til § 1-2 i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om MSIS- og Tuberkuloseregisteret.  

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Merete Steen