Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vårt brev av 31. mai 2005 til xxx kommune vedrørende kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap hvor kommunen ble bedt om å bekrefte innen 1. juli 2005 at kommunen hadde vedtatt sin plan. Vi kan ikke se å ha mottatt en slik bekreftelse.

Kravet om å utarbeide beredskapsplan skulle vært oppfylt innen 1. juli 2003, jf. Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2, sammenholdt med forskrift om overgangsbestemmelser til loven § 1, FOR 200 1-06-22 nr 700.

Det er ikke noe formkrav at kommunen må lage en særskilt beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten. Beredskapsplanen kan integreres i kommunens øvrige beredskapsarbeid og planverk, som for eksempel en generell kriseledelsesplan for hele kommunen. Det er imidlertid krav om at kommunen har planlagt beredskapen for de helse- og sosialtjenester den er ansvarlig for, jf. § 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56.

Videre er det krav om at kommunen skal samordne sine beredskapsplaner på helse- og sosialområdet med øvrige kommunale beredskapsplaner, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-5 og sosialtjenesteloven § 3-6. Samordningskravet omfatter kommunens smittevemplan med beredskapstiltak, jf. smittevemloven § 7-2 bokstav a og § 7-1. Influensapandemi er en situasjon som krever planlegging av beredskapstiltak, jf. Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

Beredskapsplanlegging er sammen med beredskapsøvelser vesentlige elementer for "å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid”, jf. formålsbestemmelsen i lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-1. Beredskapsplaner er viktige for å redusere risikoen for at mange mennesker f store lidelser, varige helseskader eller dør.

Det følger av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at: “Hvis virksomhet innen helsetjenesten i kommunen drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene”.
Mangel på plan for kommunens helsemessige beredskap, som er samordnet med beredskapsplanen for kommunens sosialtjeneste, innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning, pasienter og klienter fordi kommunen ikke har planlagt hvordan den skal håndtere nødvendig helsehjelp og sosialhjelp ved kriser og katastrofer i fredstid og under krig.

På denne bakgrunn og i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd varsles xxx kommune om at Statens helsetilsyn vil pålegge kommunen å utarbeide en beredskapsplan for kommunens helsetj eneste som er samordnet med kommunens beredskapsplan for kommunens sosialtjeneste innen xx. oktober 2005 i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 med tilhørende forskrifter og kommunehelsetjenesteloven § 1-5, jf. kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd.

Pålegget vil bli gitt hvis ikke xxx kommune senest xx. august 2005 enten bekrefter at de har en beredskapsplan for kommunens helsetj eneste som er samordnet med kommunens beredskapsplan for kommunens sosialtj eneste, eller sender en nærmere redegjørelse med angivelse for når kommunen vil ha vedtatt en slik plan i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 med tilhørende forskrifter. Statens helsetilsyn forutsetter at xxx kommune vedtar sin plan innen xx. oktober 2005.

For nærmere krav til plan for helsemessig og sosial beredskap vises det til vårt brev av 31. mai 2005 i sin helhet.

Kommunen kan kontakte Fylkesmannen eller Helsetilsynet i fylket dersom kommunen har behov for råd om beredskapsplanen for helse- og sosialtjenestens omfang, utforming, forholdet til andre beredskapsplaner, kriseledelse mv.

Med hilsen


Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Åshild Øverland
rådgiver

 

Saksbehandler: Pål Børresen, tif.: 21 52 99 67

Gjenpart:
Fylkesmannen i xxx
Helsetilsynet i xxx