Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til departementets brev av 28. april 2005.

Med utgangspunkt i den siste tidens medieoppslag om at bl.a. norske medisinerstudenter ved universitetet i Debrecen i Ungarn skal ha kjøpt lik eller likdeler fra korrupte ansatte ved universitetet, er Statens helsetilsyn bedt om å redegjøre for hvordan helsepersonelloven § 57 har blitt tolket og praktisert i saker hvor etiske sider ved yrkesutøvelsen har stått sentralt. Videre er Statens helsetilsyn bedt om å foreta en konkret vurdering av de forhold som er beskrevet opp mot bestemmelsen i § 53 annet ledd, jf. § 57 første ledd.

Bakgrunnen for departementets ønske om en redegjørelse for praksis oppfatter vi er at den beskrevne atferd ønskes vurdert opp mot kravene for tildeling av turnuslisens, jf. helsepersonelloven § 53 annet ledd som lyder:
“Sosial- og helsedirektoratet kan nekte en søker autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis det foreligger omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall etter § 57.”

Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:
“Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

Regelverket gir altså anledning til å nekte lisens dersom det foreligger omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall. Spørsmålet er således om slik atferd som beskrevet ovenfor kan anses å danne grunnlag for tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell.

Som svar på departementets spørsmål vil Statens helsetilsyn innledningsvis bemerke at det knapt er noe spørsmål som berører oss mer enn spørsmålet om hvordan vi behandler våre døde. At døde mennesker håndteres med verdighet og respekt er en grunnleggende forventning til all helsetjeneste og alt helsepersonell. Slik handel med lik eller likdeler som er avdekket i Ungarn må anses som totalt uakseptabel atferd og moralsk forkastelig.

Praksis

Av forarbeidene til helsepersonelloven § 57 (Ot. prp. nr. 13 (1998-99) på side 179) fremgår det at tilsynsmyndigheten som utgangspunkt bør avstå fra å gripe inn overfor kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold. Som eksempel er bl.a. nevnt alvorlige straffbare handlinger som underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser eller brudd på straffelovens sedelighetskapitler.

De senere år har handlinger som nedlasting og lagring av barnepornografi, incest, vold mot offentlig tjenestemann og besittelse av narkotika, drap og væpnet ran ført til at helsepersonell har blitt fratatt autorisasjonen.

Det er grunn til å bemerke at også uetisk atferd som ikke er straffbar i prinsippet kan føre til at helsepersonell ikke anses som egnet til å ha autorisasjon.

Statens helsetilsyn har tidligere ikke behandlet saker som er sammenlignbare med den foreliggende saken fra Ungarn.

På bakgrunn av ovennevnte må Statens helsetilsyn konkludere med at det er lite å hente i dagens praksis mht. hva slags konsekvenser de beskrevne forhold i Ungarn kan få for de norske studentene dersom de søker lisens i Norge. Det er imidlertid vår oppfatning at de forhold som i praksis har ført til tap av autorisasjon, har vært langt mer alvorlige enn slike forhold denne saken omhandler.

Konkret vurdering

Ved en eventuell vurdering av tilbakekall av autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd, vil spørsmålet være om helsepersonell pga. slike handlinger som beskrevet er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig pga. atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

På bakgrunn av den informasjon som er formidlet gjennom media har Statens helsetilsyn ikke grunnlag for å vurdere saken konkret. Vi vil likevel knytte noen generelle kommentarer til saken.

For det første er det grunn til å fastslå at slike forhold som er avdekket er egnet til å svekke allmennhetens tillit til aktuelle personell/studenter, og dermed også tilliten til helsetjenesten. Hvorvidt tilliten er svekket i en slik grad at dette skal få betydning for aktuelle studenters mulighet til å bli leger er en annen sak.

For det andre er det grunn til å minne om at det er et grunnleggende prinsipp i all forvaltningsrettslig tenkning at det skal være et visst samsvar mellom reaksjon og hendelse. I denne saken synes vi å stå overfor ukloke og uetiske valg foretatt av tilsynelatende overivrige medisinerstudenter, som ikke har tenkt over eventuelle konsekvenser av sine handlinger. I et slikt perspektiv synes det å nekte lisens som en overreaksjon fra helsemyndighetene sin side.

Med utgangspunkt i ovennevnte vil Statens helsetilsyn derfor anbefale at de forhold som er avdekket ikke får negative konsekvenser for aktuelle studenter når de eventuelt søker om turnuslisens.

 

Med hilsen


Lars E. Hanssen Jostein Vist
seniorrådgiver

 

Kopi:
Sosial- og helsedirektoratet
SAFH

Saksbehandler: Jostein Vist jr., tlf.: 21 52 99 25