Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsutkast og høringsbrev av 28. april 2005 mottatt her ved epost 15. juni.  Vi viser også til at vi ble gitt en frist til 10. juli i telefonsamtale mellom direktør Bjørn Inge Larsen, SHdir og ass. direktør Geir Sverre Braut, Htil.

Statens helsetilsyn ser det som verdifullt at direktoratet med en veileder vil gi kommunene råd om lokalt psykisk helsearbeid. Det er grunn til å anta at det er et behov for veiledningsmateriell som beskriver kommunenes forpliktelser og som gir råd om ulike faglige tilnærminger.

Direktoratet har, i følge høringsbrevet, kun hatt en foreløpig og begrenset gjennomgang av forslaget.  Vi antar at det er grunnen til en del språklig variasjon og uklar sammenheng mellom innholdsfortegnelse og kapitler, og mellom innholdet i kapitlene.  Vi finner det derfor ikke nødvendig å peke på detaljer i så henseende.

Veilederutkastet er svært omfattende, og bærer preg av at alle de ulike målgruppene som er beskrevet i oversendelsesbrevet vil ha svært ulike utgangspunkt for å ha nytte av, og behov for, en veileder.  Når målgruppene spenner fra fagpersoner med helsefaglig utdanning til administrativt personell og politikere i kommunene blir det vanskelig å avgrense hva som er nødvendig kunnskap. 

Etter vår vurdering vil det være hensiktsmessig å tydeliggjøre i veilederen hva som er tenkt for politikere og ledere i kommuner og hva som er rettet mot fagpersoner.  Vi ser at det kan være overlapp, men leservennligheten vil bedres ved at dokumentet spisses mer i forhold til de ulike målgruppene.

SHdir sier i oversendelsesbrevet at veilederen ikke er en klinisk veileder med normerende retningslinjer.  I veilederen pkt 1.2 Generell tankegang rundt veiledere, står det at det er ”… lagt vekt på å fremme anbefalinger for ”normativ praksis” …”. Det er ikke åpenbart hva som er veilederens formål når det gjelder å normere praksis.

Statens helsetilsyn er på bakgrunn av vår tilsynserfaring av den oppfatning at relevante myndighetskrav og en klargjøring av henholdsvis kommunens og spesialisthelsetjenestens lovpålagte plikter bør ha en viktig plass i veilederen slik det er i utkastet. Det er imidlertid behov for en grundig kvalitetssikring av veilederens omtale og behandling av regelverk og myndighetskrav. Vi vil eksempelvis nevne avsnitt 4.2 Hvordan anvendes lovverket i praksis? i kapittel 4, og særlig omtalen av kommunehelsetjenesteloven § 2-1, om retten til nødvendig helsehjelp. Her stiller vi også spørsmål ved hensiktsmessigheten av å gjengi juridisk teori. Dersom direktoratet er av den oppfatning at juridisk teori skal ha en plass i veilederen bør den i så fall også kvalitetssikres.

Omtalen/ tolkningen av sosialtjenestelovens Kap. 3 kan også nevnes særlig med hensyn til kvalitetssikring. Også her trekkes juridisk teori inn, uten at Helsetilsynet kan se at dette er særlig treffende eller hensiktsmessig. 

Vi finner videre fremstillingen/omtalen av ulike saksbehandlingsregler uhensiktsmessig, og ikke av samme kvalitet som andre gode veiledere og rundskriv fra direktoratet, som eksempelvis veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenestenesten og rundskriv 15-12/2004 Lov om pasientrettigheter. Det samme gjelder omtalen av internkontroll.

En gjennomgående svakhet ved veilederen er at de ulike temaene og problemstillingene omtales uten at det fremgår klart hva som er henholdsvis myndighetskrav, oppgaver, utfordringer, muligheter eller ideer.  Det er vår erfaring at kommunene har behov for at statlige myndighetsorgan er tydelige når det gjelder hva som er krav og hva som er råd.

Når det gjelder veilederens faglige innhold vil vi anbefale at det gjøres en gjennomgang med tanke på at de aller fleste kommuner har ansatte med betydelig helse- og sosialfaglig kompetanse. Veilederen kan sannsynligvis gjøres kortere, og derved lettere tilgjengelig, hvis den i større grad enn i utkastet bygger på den kompetanse kommunene allerede har. Videre bør det gjøres en gjennomgang som kan bidra til at det ikke fremstår som om SHdir mener det er en motsetning mellom faglig og kunnskapsbasert praksis og brukeres rett til medvirkning.

Vi finner det ikke hensiktsmessig å gå inn på detaljer i utkastet.  Vi bidrar imidlertid gjerne i det videre arbeidet dersom direktoratet skulle ha behov for tilsynsbasert erfaring når det gjelder utforming av, eller innhold i, veiledning til kommunene i psykisk helsearbeid for voksne.

Med hilsen


Geir Sverre Braut       
fung. direktør
Jo Kittelsen
fagsjef

 

Saksbehandler: Jo Kittelsen, tlf.: 21 52 99 58